Θεματικές Ενότητες

I. Το πλαίσιο πολιτικής για την μετάβαση στην Βιωσιμότητα

Αυτή η ενότητα εισάγει τις βασικές έννοιες της Βιώσιμης Ανάπτυξης και καλύπτει το πλαίσιο πολιτικής της ΕΕ για τη μετάβαση στη βιωσιμότητα καθώς και το επίπεδο ενσωμάτωσης του στην εγχώρια πολιτική, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων:

 • τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs)
 • την Ατζέντα του ΟΗΕ 2030
 • την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία
 • Η Ταξινομία της Ε.Ε
 • Το Εθνικό Σχέδιο Ενέργειας και Κλίματος
 • The Fit for 55
 • Climate Delegate Act
 • RePower EU

Η ενότητα αυτή παρέχει επίσης μια επισκόπηση των σύγχρονων και καινοτόμων επιστημονικών προσεγγίσεων για την ανάπτυξη μονοπατιών για τη μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα και την κλιματική ανθεκτικότητα, παρουσιάζοντας εφαρμογές και μελέτες περίπτωσης από το πλήθος των ερευνητικών έργων και προγραμμάτων του AE4RIA και των συνεργαζόμενων ερευνητικών ινστιτούτων στους ακόλουθους τομείς:

 1. Sustainable Blue Growth
 2. Water Energy Food Nexus
 3. Climate Change Mitigation & Adaptation and Sustainable Finance

 (6 ώρες)


 II. Ακαδημία ESG (Environmental Social Governance) 

Αυτή η ενότητα καλύπτει τις βασικές έννοιες σχετικά με την εταιρική έκθεση Βιωσιμότητας και των κριτηρίων ESG (Περιβαλλοντική, Κοινωνική και Διακυβέρνηση). Γίνεται εισαγωγή του πλαισίου πολιτικής καθώς και ανάλυση των τρεχουσών εξελίξεων (Ευρωπαϊκή Οδηγία για την Εταιρική Έκθεση Βιωσιμότητας – Corporate Sustainability Reporting Directive), καθώς και εκτενή ανάλυση των κινδύνων  και ευκαιριών που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή. Καλύπτονται επίσης σημαντικά θέματα της Βιώσιμης Οικονομικής και των Πράσινων Φόρων, με έμφαση στην τρέχουσα κατάσταση της ελληνικής οικονομίας.

(9 ώρες)


 Climate Change: Risks and Opportunities

Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει την κοινωνία μας διαταράσσοντας τις λειτουργίες των φυσικών, οικονομικών και κοινωνικών συστημάτων. Αυτή η διαταραχή επηρεάζει τις αλυσίδες εφοδιασμού τροφίμων, τις αλυσίδες εφοδιασμού της βιομηχανίας και τις χρηματοπιστωτικές αγορές, βλάπτει τις υποδομές και τις πόλεις και βλάπτει την ανθρώπινη υγεία και την παγκόσμια ανάπτυξη. Ωστόσο, τι μπορούμε να κάνουμε για την αντιμετώπιση αλλά και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή; Πώς οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί μπορούν να εξοπλιστούν επαρκώς και να προετοιμαστούν σε αυτή τη μετάβαση; Ποιες είναι οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες που προκύπτουν; Αυτό το μάθημα εστιάζει στους ακόλουθους στόχους από εταιρική σκοπιά: τις έννοιες και το ρυθμιστικό πλαίσιο που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, τα κύρια βήματα που πρέπει να κάνει η αγορά για να ευθυγραμμιστεί με τις απαιτήσεις των βασικών προτύπων για τα ESG και οι βασικές προκλήσεις και ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις να επιτύχουν τους κλιματικούς στόχους τους.

Το καλύπτουν θέματα σχετικά με την κλιματική αλλαγή, τον υπολογισμό του αποτυπώματος άνθρακα, το «Rulebook» για την Κλιματική Αλλαγή και το «Net-Zero Journey», θέτοντας στόχους βασισμένους σε επιστημονικά κριτήρια.

 ESG Reporting

Ένα διαρκώς αυξανόμενο ποσοστό εταιρειών σε όλη την ΕΕ και στον κόσμο ασχολούνται με την υποβολή εκθέσεων ESG, δηλαδή μια ανακοίνωση της απόδοσής τους στους πυλώνες της βιωσιμότητας (Περιβαλλον, Κοινωνια και Διακυβέρνηση). Αυτή η διαδικασία υπογραμμίζει τη σχέση μεταξύ οικονομικής και μη χρηματοοικονομικής απόδοσης και επιτρέπει στους εξωτερικούς ενδιαφερόμενους να κατανοήσουν καλύτερα την αξία ενός δεδομένου οργανισμού. Σε αυτήν την ενότητα οι συμμετέχοντες θα εξοικειωθούν με τη σημασία της αναφοράς ESG, θα αναγνωρίσουν τα διαφορετικά πρότυπα, τα πλαίσια και τους κανονισμούς και θα κατανοήσουν καλύτερα το Σχέδιο Δράσης και το πλαίσιο της ΕΕ.

 ESG Greening the Tax System

Οι Πράσινοι φόροι είναι εκείνοι που επιβάλλονται σε αγαθά ή δραστηριότητες που επιβαρύνουν το περιβάλλον με στόχο τη δημιουργία αντικινήτρων για την ανθρώπινη συμπεριφορά που σχετίζεται με την υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Οι πράσινοι φόροι υποχρεώνουν τους φορείς πού επιβαρύνουν το περιβάλλον, να πληρώνουν σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», με την τιμή να αντανακλά το κόστος των αρνητικών περιβαλλοντικών εξωτερικών επιπτώσεων. Οι συμμετέχοντες στο μάθημα θα συμβιβαστούν με τους στόχους, το σχεδιασμό και την εφαρμογή των πράσινων φόρων στην ΕΕ. Επιπλέον, θα αναπτύξουν μια κριτική αξιολόγηση της πρακτικής των πράσινων φόρων στην περίπτωση της Ελλάδας στο πλαίσιο του Εθνικού Κλιματικού Νόμου και του Σχεδίου Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης (Ελλάδα 2.0).

 ESG Academy: Focusing the “S” around ESG - Social Impact & Social Sustainability

Η διάλεξη αποτελεί μια εισαγωγή στον «Κοινωνικό» πυλώνα («S») των ESGs. Ο πυλώνας αυτός περιλαμβάνει θέματα που σχετίζονται με  την ισότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη διαφορετικότητα και την ένταξη, τις εργασιακές πρακτικές και τη προστασία των καταναλωτών. Οι οργανισμοί πρέπει να αναγνωρίζουν και να οικοδομούν ισχυρές σχέσεις με τους εργαζόμενους, τους προμηθευτές, τους πελάτες καθώς και τις κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιούνται. Για να έχουν θετικές κοινωνικές επιπτώσεις, οι οργανισμοί θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους μισθούς διαβίωσης, τα πρότυπα εργασίας της εφοδιαστικής αλυσίδας, τις ίσες ευκαιρίες για όλους τους εργαζόμενους, την υγεία και την ασφάλεια, την προστασία των ευάλωτων ομάδων πελατών και τα δικαιώματα των αυτόχθονων πληθυσμών. Οι συμμετέχοντες, θα αποκτήσουν κριτική γνώση σχετικά με τις «άυλες» πτυχές του Κοινωνικού Στοιχείου των ESG σε σχέση με:

 • την Ποικιλομορφία, την Ισότητα και την Ένταξη και μετρήσεις DEI
 • την Ισότητα των φύλων και την ισότητα στις Αμοιβές (Κανονισμοί, τάσεις και βασικές μεθοδολογίες).
 • Οικοσύστημα Δεξιοτήτων: Πλαίσιο, Ανάλυση Κενών και Σχέδια Αναβάθμισης /Επανειδίκευσης Εργατικού δυναμικού.

 ESG & SDGsMetrics and Dashboards

Οι ΣΒΑ γίνονται ολοένα και πιο σημαντικοί για τις εταιρείες και τους επενδυτές, καθώς αποτελούν μια «διατύπωση» των πιο πιεστικών περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών ζητημάτων στον κόσμο και, ως εκ τούτου, αντανακλούν τα ουσιαστικότερα ζητήματα στο πλαίσιο των ESGs. Αυτή η διάλεξη σκιαγραφεί την ενσωμάτωση των ΣΒΑ στην Εταιρική Έκθεση Βιωσιμότητας, σύμφωνα με την Οδηγία CSR, μέσω της εκτενής έρευνας του δικτύου AE4RIA στις μετρήσεις και τους πίνακες ελέγχου SDG/ESG σε εταιρικό επίπεδο, παρέχοντας τις απαραίτητες γνώσεις, τα εργαλεία και τις μεθοδολογίες για

 • Εφαρμογή των πλαισίων SDG του UN SDSN σε εταιρικό επίπεδο
 • Ποσοτικοποίηση των απτών αλλά και «άυλων» δεικτών επίδοσης (KPIs) των ESGs
 • Ποσοτικοποίηση των δεικτών επίδοσης και των στόχων SDG
 • Χαρτογράφηση και αντιστοίχιση των πλαισίων ESG και SDG
 • Ενσωμάτωση της αποτίμησης των υπηρεσιών του οικοσυστήματος για την ποσοτικοποίηση των οφελών και του κόστους που συνδέονται με τα SDG&ESG

AE4RIA SDGs-ESGs-Quantification-and-Acceleration


III. Επιλεγμένα Θέματα στη Βιώσιμη Ανάπτυξη, κλιματική Αλλαγή και Βιοποικιλότητα

Αυτή η ενότητα προσφέρει μια επιλογή θεμάτων στον τομέα της κλιματικής αλλαγής, της βιώσιμης ανάπτυξης, της βιοποικιλότητας, της ψηφιακής μετάβασης καθώς και της επιτάχυνσης και προώθησης της καινοτομίας. Η δομή των θεμάτων ακολουθεί το πλαίσιο των 6 Μετασχηματισμών για του Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) του δικτύου Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UN SDSN), ειδικότερα

 • Εκπαίδευση, Φύλο και Ανισότητα
 • Υγεία, Ευημερία και Δημογραφικά Ζητήματα
 • Ενεργειακή Μετάβαση, Απεξάρτηση από τον Άνθρακα και Βιώσιμη Βιομηχανία
 • Βιώσιμη Διατροφή, Χρήση Γης, Υδάτινοι Πόροι και Ωκεανοί
 • Βιώσιμες Πόλεις και Κοινότητες
 • Ψηφιακή Μετάβαση και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Όλες οι ενότητες προσφέρουν ενδελεχή ανάλυση σχετικά με θέματα περιβάλλοντος και βιωσιμότητας και υποστηρίζονται από παρουσιάσεις μελετών περίπτωσης από την επικαιρότητα και τη χρήση σύγχρονων αναλυτικών εργαλείων.

(18 ώρες)


 WEF Nexus and Land Use Modelling

Αναγνωρίζοντας τη διασύνδεση και αμφίδρομη αιτιότητα μεταξύ του κλιματικού συστήματος και των διαδικασιών επιφάνειας της γης, καθώς και τη σημασία του άξονα Νερού-Ενέργειας-Τροφίμων (Water-Food-Energy), η συγκεκριμένη διάλεξη αναλύει σε βάθος τη σημασία των διαδικασιών χρήσης γης και των αλλαγών στη χρήση γης και διαχείριση υδάτινων πόρων σε διαφορετικές κλίμακες, οι οποίες εκτείνονται από ηπειρωτικό επίπεδο σε επίπεδο λεκάνης απορροής ποταμού. O άξονας WEF είναι αναπόσπαστο μέλος και βοηθά στη βελτίωση της κατανόησης και συστημικής ανάλυσης των σχέσεων μεταξύ του φυσικού περιβάλλοντος και των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στους τρεις τομείς του άξονα. Επίσης, η συστημική ανάλυση του άξονα των φυσικών πόρων θα εξεταστεί μέσα από εργαλεία μοντελοποίησης και απεικόνισης για βιώσιμες πόλεις και θεσμούς. Θα δοθούν οι κατάλληλες διασυνδέσεις και παραπομπές στα σχέδια του δικτύου AE4RIA με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των θεμάτων

 Sustainable Infrastructure & Transportation

Σκοπός της ενότητας είναι η κατανόηση των συστημάτων μεταφορών και υποδομών σε εθνικό Ευρωπαϊκό και διεθνές πλαίσιο μέσα από την καταγραφή των στρατηγικών μεταφορών, πολιτικών, τεχνολογίας, εφαρμογών και έξυπνων λύσεων για την ενίσχυση της βιωσιμότητας.

Παρουσιάζονται μέθοδοι και προσεγγίσεις για την ανάλυση βιώσιμων επιλογών μεταφορών, οι οποίες διευκολύνου τη διατροπικη μεταφορά, όπως η ανάλυση ασφάλειας και η στρατηγική περιβαλλοντική αξιολόγηση. Το μάθημα προσφέρει γνώσεις στο σχεδιασμό και τη λειτουργία των βιώσιμων συστημάτων μεταφορών  καθώς και την ανάλυση και αξιολόγηση τους μέσα από διαφορετικές μεθόδους μέτρησης. Επιπλέον παρουσιάζονται μελέτες περίπτωσης με σκοπό την ανάδειξη του σχεδιασμού υποδομών μεταφορών από μέσο σε μεγάλο επίπεδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπρόσθετα, το μάθημα παρουσιάζει τις βασικές προσεγγίσεις στις μεταφορές που χρησιμοποιούνται στην Ε.Ε. και η σημασία της πρόβλεψης των επιπτώσεων των δικτύων μεταφορών και επιτυχημένων σχεδίων μεταφορών. Αναδεικνύονται επίσης τα στοιχεία που επηρεάζουν την επίδοση των συστημάτων ταξιδιού και μεταφορών. Αναλύονται οι αρχές βιωσιμότητας που αναφέρονται στα Βιώσιμα Σχέδια Αστικής Κινητικότητας (SUMPs) και τα Βιώσιμα Σχέδια Αστικών Εφοδιαστικών Αλυσίδων (SULPs) .

To τελευταίο τμήμα της ενότητας εστιάζει στην ικανότητα των συμμετεχόντων να κατανοήσουν της βασικές μεθοδολογίες λήψης αποφάσεων μέσα από τη μελέτη των διαφορετικών χαρακτηριστικών τους και στην εφαρμογή τους σε πραγματικά προβλήματα. Προς αυτό το σκοπό παρουσιάζονται δυο εργαλεία άμεσης εφαρμογής που διευκολύνουν τη λήψη αποφάσεων: α) ένα εργαλείο δημιουργίας μέτρησης για βιώσιμη αστική κινητικότητα και β) ένα πολύ-κριτηριακό εργαλείο λήψης αποφάσεων, φτιαγμένο για την αξιολόγηση εναλλακτικών μέσων επιβατικών μεταφορών και μεταφορών φορτίων.

 Digital Transition

Η ενότητα προσεγγίζει τα ζητήματα βιωσιμότητας (κλιματική αλλαγή, συστήματα αγρο-διατροφής) μέσα από μια εμπειρική προσέγγιση (data science). H ανάγκη για τη προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή είναι μια ιδιαίτερα περίπλοκη διαδικασία με πληθώρα μεταβλητών. Χρειάζεται μια επαρκής μεθοδολογία για να αντιμετωπιστεί η αυξημένη πολυπλοκότητα και οι συστημικές αλληλεξαρτήσεις. Παρά τη θεώρηση της τεχνολογικής εξέλιξης ως αντίβαρο στις αρχές τις βιωσιμότητας, στην πραγματικότητα η τεχνολογία μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο στη βιώσιμη ανάπτυξη. Η επιστήμη Δεδομένων (Data Science) έχει εξέχοντα ρόλο σε αυτή τη διαδικασία, καθώς η ανάλυση δεδομένων αναδεικνύει κρυμμένες προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες. Τα τελευταία χρόνια γίνονται προσπάθειες για την εκμετάλλευση ανοικτών δεδομένων (Open data) για την παροχή υπηρεσιών χρήσιμων για τις κοινότητες του περιβάλλοντος και του οικοσυστήματος. Στην ενότητα χρησιμοποιούνται οι υπηρεσίες που προσφέρονται από την Ευρωπαϊκή δομή ανοικτών δεδομένων με σκοπό την καλύτερη κατανόηση του επιστημονικού και τεχνολογικού τοπίου στον τομέα του κλίματος.

 Ιnnovation Incubation and Acceleration

Το βασικό θέμα αυτής της ενότητας είναι «Από μια πράσινη ιδέα σε μια βιώσιμη επιχείρηση» και θα επικεντρωθεί στη παροχή των βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων που χρειάζονται για τη διερεύνηση μιας τέτοιας ιδέας, ανακαλύπτοντας τη δυνητική αγορά και τους δυνητικούς αγοραστές.

Η ενότητα βασίζεται στις μεθοδολογίες “EIT Climate-KIC’s Climatelaunchpad” and “MIT’s 24 Steps to a Successful Startup”.

Με το πέρας της ενότητας οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

 • Εκφράζουν την επιχειρηματική τους ιδέα
 • Πραγματοποιούν διαχωρισμό αγοράς
 • Αναγνωρίζουν την Beachhead Market
 • Αναγνωρίζουν τις ανάγκες των πελατών τους
 • Αναλύουν το Συγκριτικό τους Πλεονέκτημα
 • Ορίζουν Τη Συνολική Προσβάσιμη Αγορά (TAM)
 • Ορίζουν το Κόστος Απόκτησης Πελατείας (COCA)
 • Υπολογίζουν την Αξία Χρόνου Ζωής των Πελατών (LTV)
 • Κατανοούν την ανάγκη ελέγχου της επιχειρηματική υπόθεσης
 • Ορίζουν τα απαραίτητα επόμενα βήματα

Το μάθημα γίνεται μέσω διαλέξεων και προβολής σχετικών βίντεο από προώθηση start-up επιχειρήσεων, ενώ ιδιαίτερης σημασίας είναι η ατομική και ομαδική εργασία. Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε ομάδες με σκοπό να εργαστούν στις υπάρχουσες αλλά και να αναπτύξουν καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες. Στο μάθημα ενθαρρύνονται οι ομαδικές συζητήσεις με σκοπό οι συμμετέχοντες να παρουσιάσουν τις απόψεις τους αναφορικά με τα κίνητρα και τους περιορισμούς για την εφαρμογή των αναλυτικών εργαλείων που παρουσιάζονται στο μάθημα αλλά και για να προτείνουν λύσεις για την αντιμετώπιση των σχετικών εμποδίων.

Θα τονιστούν οι διασυνδέσεις με τα κύρια έργα του δικτύου AERIA με θέμα την επώαση και επιτάχυνση της καινοτομίας

 Circular Economy

Τα υποδείγματα Κυκλικής Οικονομίας έχουν αντικαταστήσει τα γραμμικά υποδείγματα παραγωγής και αποτελούν ένα τρόπο αύξησης της βιωσιμότητας των οικονομικών συστημάτων. Η ενότητα αυτή εστιάζει στην έννοια της Κυκλικής Σκέψης (Circularity Thinking) και στην ανάπτυξη στρατηγικών κυκλικής οικονομίας μέσα από μια καθοδήγηση βήμα-προς-βήμα. Στην ενότητα παρουσιάζονται οι θεμελιώδεις έννοιες της Συστημικής Σκέψης, ανάλυσης Κύκλου Ζωής, Διαχείρισης Φυσικών Πόρων, Δομικών Αποβλήτων και Δημιουργίας αξίας, με σκοπό την κατανόηση του πλαισίου ανάλυσης της Κυκλικής Οικονομίας και της Κυκλικής Καινοτομίας.

Η σημασία των έργων Κυκλικής Οικονομίας θα τονιστεί μέσα από παραδείγματα και μελέτες περίπτωσης από το δίκτυο AE4RIA , όπως τα παρακάτω

 Climate and Energy Modelling

Η χάραξη βιώσιμων διαδρομών απαιτεί εξειδικευμένη υποστήριξη από προηγμένες ψηφιακές τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, machine learning, big data και επιστήμη των δεδομένων. Τα Κλιματικά και Ενεργειακά Μοντέλα συνδυάζουν μαθηματικά εργαλεία, επιστήμη δεδομένων και πολυ-επίπεδη έρευνα για να διαμορφώσουν επιστημονικές προβλέψεις για ένα μεγάλο εύρος μεταβλητών (βιοφυσικές, περιβαλλοντικές οικονομικές και κοινωνικές). Σε αυτή την ενότητα οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν τις βασικές έννοιες των Κλιματικών και Ενεργειακών Μοντέλων και το ρόλο των Ολοκληρωμένων Υποδειγμάτων Αξιολόγησης (Integrated Assessment Models) για την πραγματοποίηση των βιώσιμων διαδρομών. Το μάθημα uα περιλαμβάνει εφαρμογές σε πραγματικό χρόνο με τη χρήση κλιματικών υποδειγμάτων και θα εμβαθύνει στο έργο του Global Climate Hub

 Systems Innovation Approach for Sustainable Transformations

Η έννοια της Συστημικής Προσέγγισης αφορά μια ολιστική διαδικασία για την κατανόηση φαινομένων τα οποία είναι στενά διασυνδεδεμένα και κατανοητά σε σύνδεση με το σύνολο τους συστήματος η περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργούν. Η προσέγγιση των Συστημάτων Καινοτομίας βασίζεται σε διασυνδεδεμένες ομάδες καινοτομιών, όπου κάθε μια αλληλοεπιδρά με την άλλη, τόσο εντός του συστήματος όσο και στον τρόπο αλληλεπίδρασης. Η συγκεκριμένη θεματική ενότητα προσφέρει στους συμμετέχοντες τα αναλυτικά εργαλεία για την κατανόηση της σημασίας των συστημάτων καινοτομίας αλλά και της εφαρμογής τους με σκοπό το βιώσιμο μετασχηματισμό και την πορεία προς την αειφορία. Με τη χρήση μελετών περίπτωσης από το ερευνητικό χαρτοφυλάκιο του δικτύου AE4RIA οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να κατανοήσουν τη μεγάλη συμβολή της ερευνητικής καταχώρηση των ενδιαφερομένων μερών (stakeholder mapping), να αναλογιστούν μελλοντικούς στόχους και να αναλύσουν τη συνεργατική πορεία προς τις βιώσιμες διαδρομές στη θεωρία και στην πράξη.

 Sustainable Finance – Valuation of Ecosystem Services and Social Cost Benefit Analysis (SCBA)

Η μέτρηση των Υπηρεσιών Οικοσυστήματος είναι μια σημαντική μεθοδολογία που στοχεύει στην επίτευξη περιβαλλοντικών, οικονομικών και βιώσιμων στόχων. Αποδίδοντας χρηματική αξία σε περιβαλλοντικούς πόρους επιτρέπεται η αξιολόγησης των πολιτικών που στοχεύουν τη βιωσιμότητα και δίνονται τα απαραίτητα αναλυτικά εργαλεία στους διαμορφωτές πολιτικής. Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται οι βασικές τεχνικές μέτρησης υπηρεσιών οικοσυστήματος και μια κριτική προσέγγιση στην έννοια της οικονομικής αξιολόγησης των φυσικών πόρων, καθώς επίσης και οι τεχνικές ανάλυσης κόστους-οφέλους σχετικές με έργα βιώσιμης ανάπτυξης. Οι συμμετέχοντας θα μπορούν να διαχωρίσουν αξίες χρήσης και μη χρηστικές αξίες μέσα από την εφαρμογή των πιο σύγχρονων τεχνικών εμπειρικής ανάλυσης με τη χρήση παραδειγμάτων από το έργο του δικτύου AE4RIA.

H κλιματική αλλαγή, η αντιμετώπιση της υποβάθμισης του περιβάλλοντος και η πρόοδος στον τομέα των ΣΒΑ απαιτεί έναν πιο ανθεκτικό χρηματοπιστωτικό τομέα, ο οποίος θα έχει μετασχηματιστεί απέναντι στον υπερβάλλοντα κίνδυνο σχετικό με τα έργα βιώσιμης ανάπτυξης. Η αυξημένη αβεβαιότητα και οι εξωτερικότητας που ενσωματώνονται στη διαδικασία επίτευξης των ΣΒΑ καλούν για το μετασχηματισμό του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος και για έναν ενισχυμένο ρόλο των διεθνών αναπτυξιακών τραπεζών. Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται οι κύριες προκλήσεις του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος στην προσπάθεια της χρηματοδότησης των δομικών μεταρρυθμίσεων που απαιτούνται για τις βιώσιμες διαδρομές. Οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν τα σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία και το θεμελιώδη ρόλο των προτύπων ESG και της βιώσιμης απόδοσης σε επίπεδο επιχείρησης.


 ΙV. ΠαρουσιάσειςΣυζητήσεις 

Μέσα στην πορεία του προγράμματος ζητείται από τους συμμετέχοντες να δουλέψουν σε επιλεγμένες μελέτες περίπτωσης χρησιμοποιώντας υποδείγματα, εργαλεία και έννοιες οι οποίες καλυφθήκαν στις τρεις  θεματικές ενότητες.

Η μέθοδος αξιολόγησης περιλαμβάνει μια ατομική γραπτή εξέταση (βαρύτητα 50%) και μια ομαδική γραπτή εργασία (βαρύτητα 50%)

(3 ώρες)


Măsuri de sănătate publică – Primăria Comunei Bălan                                                                                     Προτεινόμενη Βιβλιογραφία - Εκπαιδευτικό υλικό

Policy Reports