Περίοδος Αιτήσεων

Η προκήρυξη για την εισαγωγή των μεταπτυχιακών φοιτητών στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα ανακοινώνεται κατόπιν εισήγησης του Διευθυντή και απόφασης της Συνέλευσης του τμήματος στην αρχή κάθε ημερολογιακού έτους και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του προγράμματος. Τα μαθήματα ξεκινούν τέλη Σεπτέμβρη-αρχές Οκτώβρη σύμφωνα με πρόγραμμα που ανακοινώνεται εγκαίρως από τη γραμματεία του προγράμματος.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων για έναρξη σπουδών το Σεπτέμβριο του 2023 έχει ξεκινήσει. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης είναι η 31η Μαϊου 2023!

Διαβάστε την προκηρυξη