Εκλογή του Διευθυντή του Εργαστηρίου Οικονομικής Πολιτικής του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης

Στην Αθήνα σήμερα στις 30 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων Δ4 του 4ου ορόφου της Πτέρυγας Δεριγνύ του ΟΠΑ, Πατησίων 76, Αθήνα, συνήλθε η Εφορευτική Επιτροπή για την εκλογή του Διευθυντή του Εργαστηρίου Οικονομικής Πολιτικής του Τμήματος  Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία ορίστηκε με την υπ΄αριθμ. 3124/17-09-2019 απόφαση της Προέδρου του Τμήματος, Καθηγήτριας κας Ε. Λουρή-Δενδρινού.

Παρίστανται ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής κ. Ε. Βασιλάτος, Αναπληρωτής Καθηγητής και τα Μέλη της κ. Ι. Δενδραμής, Επίκουρος Καθηγητής και κ. Ε. Διοικητόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής.

Ο κ. Απόστολος Φιλιππόπουλος του Ιωάννη, Καθηγητής, μοναδικός υποψήφιος για τη θέση του Δ/ντή του Εργαστηρίου Οικονομικής Πολιτικής  έλαβε 9 (ΕΝΝΕΑ) ψήφους. 

Κατόπιν του αποτελέσματος της διεξαχθείσης ψηφοφορίας, εξελέγη Διευθυντής του Εργαστηρίου Οικονομικής Πολιτικής του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με θητεία τριών (3) ετών, ο κ. Απόστολος Φιλιππόπουλος του Ιωάννη, Καθηγητής, καθώς συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των εγκύρων ψήφων.

Το Πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής για την εκλογή Διευθυντή του Εργαστηρίου Οικονομικής Πολιτικής είναι διαθέσιμο εδώ.