Academic Fellows

For Academic Year 2018-19

Bageri Vasiliki bageri@aueb.gr

Karapanou Vaia                                   

vkarap@aueb.gr

Katselidis Ioannis                   

ikatsel@aueb.gr 
Koliousi Panagiota gkoliousi@aueb.gr

Lallas Dimitrios

lallasd@aueb.gr
Lamprinidis Andreas lamprinidis@aueb.gr
 
Louka Alexandros loukaalex@aueb.gr
 
Spyrellis Stavros-Nikiforos sspyrellis@aueb.gr