Προκήρυξη Διαγωνισμού της Ακαδημίας Αθηνών για τη Χορήγηση μίας Υποτροφίας για την Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στον Κλάδο των Οικονομικών

Η Ακαδημία Αθηνών προκηρύσσει διαγωνισμό για τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, και κατά προτίμηση στο Πανεπιστήμιο Harvard των Η.Π.Α., στον κλάδο των Οικονομικών Επιστημών, με έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, από τα έσοδα του Κληροδοτήματος Αλεξάνδρου Λοβέρδου.

Δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι άλλων κρατών ελληνικής καταγωγής, πτυχιούχοι Σχολών και Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών ελληνικών Πανεπιστημίων ή ισοτίμων Πανεπιστημίων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με βαθμό βασικού τίτλου σπουδών τουλάχιστον «Λίαν Καλώς», εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 36ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων: 18 Μαΐου 2020.
Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν γραπτώς στα εξής μαθήματα:
α) Μικροοικονομική Ανάλυση και
β) Μακροοικονομική Ανάλυση
Οι υποψήφιοι υπότροφοι, οι επιθυμούντες να μεταβούν στο εξωτερικό, θα εξεταστούν επίσης υποχρεωτικά, γραπτώς και προφορικώς, στη γλώσσα διδασκαλίας του Πανεπιστημίου υποδοχής, προαιρετικά δε, με αίτησή τους, και σε περισσότερες από μία ξένες γλώσσες.
Η επιτυχία στην ξένη γλώσσα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή των υποψηφίων του εξωτερικού στην εξέταση των λοιπών μαθημάτων.
Οι υποψήφιοι κατά τις ημέρες των εξετάσεων πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα.

O διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην Αθήνα, στα Γραφεία του Μεγάρου της Ακαδημίας Αθηνών (δ/νση: Πανεπιστημίου 28), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.

Ημέρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η Τρίτη 2 Ιουνίου 2020 και ώρα 09.00π.μ., κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί η εξέταση των ξένων γλωσσών.
Την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2020 και ώρα 10.00π.μ. θα πραγματοποιηθεί η εξέταση του μαθήματος Μικροοικονομική Ανάλυση και ώρα 12.30μ.μ. θα πραγματοποιηθεί η εξέταση του μαθήματος Μακροοικονομική Ανάλυση.

Όσοι επιθυμούν να μετάσχουν στον διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλουν στο Πρωτόκολλο της Ακαδημίας Αθηνών (ταχ. δ/νση: Πανεπιστημίου 28, Τ.Κ. 106 79, Αθήνα), το αργότερο δεκαπέντε (15) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα έναρξης του διαγωνισμού, αίτηση που θα τυπώσουν από την ιστοσελίδα της Ακαδημίας www.academyofathens.gr (Ενότητα: Υποτροφίες).

Πληροφορίες παρέχονται καθημερινά στην Ακαδημία Αθηνών–Διεύθυνση Περιουσίας (ταχ. δ/νση: Σόλωνος 84, 5oς όροφος, τηλ.: 210.3664736), καθώς και στην ιστοσελίδα της Ακαδημίας Αθηνών: www.academyofathens.gr