Διαδικασία Πλήρωσης μίας Θέσης ΔΕΠ στη Βαθμίδα του Καθηγητή Α' Βαθμίδας, στο Γνωστικό Αντικείμενο «Οικονομική Θεωρία με έμφαση στη Δημόσια Οικονομική»

Διαδικασία Πλήρωσης Θέσης  Καθηγητή 1ης Βαθμίδας, στο Γνωστικό Αντικείμενο  «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ»
στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΦΕΚ Προκήρυξης:   2271/3.12.2019 τ. Γ΄

Κωδικός Ανάρτησης ΑΠΕΛΛΑ:  APP13794

Ονοματεπώνυμο Εκλεγέντος:  Ευάγγελος Βασιλάτος

Το σχετικό έγγραφο είναι διαθέσιμο εδώ.