Αιτήσεις για συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις 2023-2024

Ανακοινώνεται ότι όσοι:

α) πτυχιούχοι Πανεπιστημίου, ΤΕΙ ή ισότιμων προς αυτά, ΑΣΠΑΙΤΕ, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ),

β) κάτοχοι πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων και

γ) απόφοιτοι Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)

επιθυμούν να συμμετάσχουν στις κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής ακαδ. έτους 2023-2024, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά, αποστέλλοντας την στη Γραμματεία του Τμήματος (accfin@aueb.gr), από 1 μέχρι και 15 Νοεμβρίου 2023, συνυποβάλλοντας τα εξής:

  • Αντίγραφο Πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία (για τις περιπτώσεις α και β), επισημαίνεται ότι αν ο τίτλος σπουδών έχει χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, ακολουθείται η διαδικασία των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 304 του Ν. 4957/2022 (Α’ 141)
  • Αντίγραφο Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου πέντε (5) του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων ή ισότιμου τίτλου (για την περίπτωση γ)
  • Αντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου, το οποίο να έχει αποκτηθεί προ της εγγραφής τους στο Ι.Ε.Κ. (για την περίπτωση γ)
  • Φωτοτυπία ταυτότητας/διαβατηρίου (για όλες τις περιπτώσεις)

Επισυνάπτεται η αίτηση.