Πρόγραμμα Σπουδών

Το Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών είναι ένα νέο Τμήμα, το οποίο ιδρύθηκε το Ακαδημαϊκό Έτος 1999-2000 και από τότε λειτουργεί με συγχρηματοδότηση από το Υπουργείο Παιδείας και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την ίδρυσή του το Τμήμα είχε  μεγάλη απήχηση στους υποψηφίους της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Αποστολή του Τμήματος είναι η προαγωγή της γνώσης και της έρευνας στα γνωστικά αντικείμενα της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής.

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής είναι εφάμιλλο των αντίστοιχων προγραμμάτων των καλύτερων πανεπιστημίων του εξωτερικού, είναι προσαρμοσμένο στην ελληνική πραγματικότητα και αποβλέπει στην κάλυψη των επαγγελματικών αναγκών του λογιστικού και χρηματοοικονομικού τομέα της χώρας.

Σκοπός του προγράμματος σπουδών είναι να προσφέρει στους φοιτητές:

  • Γνώση για τις πλέον σύγχρονες τάσεις που επικρατούν αυτή τη στιγμή στον επιστημονικό χώρο της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής

  • Εξοικείωση με τα εργαλεία της πληροφορικής για τη διαρκή ενημέρωσή τους και παρακολούθηση των ταχύτατα μεταβαλλόμενων χώρων της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής

  • Καλλιέργεια της σφαιρικής γνώσης του χώρου της εφαρμοσμένης λογιστικής και χρηματοοικονομικής ανάλυσης τόσο στην Ελληνική όσο και στη Διεθνή πραγματικότητα

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος  προσφέρει εξειδικευμένες γνώσεις στους χώρους της Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής. Ειδικότερα, το πρόγραμμα παρέχει άρτια κατάρτιση των φοιτητών σε θέματα σχετικά με τη χρηματοοικονομική λειτουργία καθώς και την οργάνωση και λειτουργία των λογιστικών και ελεγκτικών υπηρεσιών των επιχειρήσεων. Επιπλέον, οι φοιτητές του Τμήματος αποκτούν εξειδικευμένες γνώσεις σχετικές με τη λειτουργία των διαφόρων πιστωτικών ιδρυμάτων καθώς και των αγορών χρήματος και κεφαλαίου.  

Τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος διακρίνονται σε μαθήματα υποδομής ( 1ου , 2ου , 3ου και 4ου εξαμήνου) και μαθήματα κατεύθυνσης ( 5ου , 6ου , 7ου και 8ου εξαμήνου). Τα μαθήματα υποδομής του προγράμματος περιλαμβάνουν γνωστικά αντικείμενα όπως : Μάρκετινγκ, Μάνατζεμεντ, Μαθηματικά - Στατιστική, Επιστήμη των Υπολογιστών, Δίκαιο των Επιχειρήσεων κ.α. Τα μαθήματα αυτά παρέχουν τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις και πρακτικές εφαρμογές για την πληρέστερη κατανόηση του περιβάλλοντος που λειτουργούν οι επιχειρήσεις.

Τα μαθήματα κατεύθυνσης προσφέρουν επιστημονικές γνώσεις αιχμής στα γνωστικά αντικείμενα της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής, συνδέουν άριστα τη θεωρία με την πράξη και δίνουν στο φοιτητή τη δυνατότητα εμβάθυνσης στους αντίστοιχους χώρους.

 Για την απόκτηση πτυχίου στο Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής απαιτείται επιτυχής εξέταση σε σαράντα (40) μαθήματα.

Από το 5ο εξάμηνο, το πρόγραμμα σπουδών προβλέπει δύο κατευθύνσεις : την κατεύθυνση Λογιστικής και την κατεύθυνση Χρηματοοικονομικής. Στην κατεύθυνση Λογιστικής τα υποχρεωτικά μαθήματα είναι δέκα (10) και τα κατ' επιλογήν δέκα (10) ενώ στην κατεύθυνση Χρηματοοικονομικής τα υποχρεωτικά μαθήματα είναι δέκα (12) και τα κατ' επιλογήν οκτώ (8).

Όλα τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών είναι 4ωρα ανά εβδομάδα. 

Η βαθμολογική κλίμακα είναι από 0 έως 10, συμπεριλαμβανομένων και των μισών μονάδων, με την ακόλουθη διαβάθμιση:

  • 5 - 6,5 Καλώς

  • 6,51 - 8,5 Λίαν Καλώς

  • 8,51 - 10 Άριστα

Η περίοδος των εγγραφών ανακοινώνεται κάθε χρόνο από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Στην αρχή κάθε εξαμήνου οι φοιτητές υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματος, εντός των προθεσμιών που ορίζει κάθε Τμήμα σε συνεργασία με την Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου, δήλωση η οποία περιέχει τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών που επιθυμούν να παρακολουθήσουν κατά το συγκεκριμένο ακαδημαϊκό εξάμηνο. Οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να εξεταστούν μόνο στα μαθήματα που δηλώνουν στη δήλωση αυτή, στις δύο εξεταστικές περιόδους που αντιστοιχούν στο ακαδημαϊκό έτος. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, καμία δήλωση δε γίνεται δεκτή. Με τη δήλωση μαθημάτων οι φοιτητές μπορούν επίσης να παραλάβουν τα συγγράμματα των μαθημάτων που δηλώνουν για πρώτη φορά.

 Κάθε φοιτητής μπορεί να δηλώσει σε κάθε εξάμηνο τόσα μαθήματα όσα προβλέπονται για το αντίστοιχο εξάμηνο στο πρόγραμμα σπουδών συν τρία (3) επιπλέον μαθήματα. Ειδικότερα για το έβδομο και όγδοο εξάμηνο ο φοιτητής μπορεί να δηλώσει τόσα μαθήματα, όσα προβλέπονται για το αντίστοιχο εξάμηνο στο πρόγραμμα σπουδών, συν πέντε (5) επιπλέον μαθήματα. Σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής περάσει μάθημα που δεν δήλωσε, τότε ο βαθμός του ακυρώνεται.