ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥ

Σας πληροφορούμε πως η καταληκτική ημέρα υποβολής αιτήσεων ορκωμοσίας για όσους ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους κατά την εξεταστική Σεπτ2023,

θα είναι η *Παρασκευή 1η Δεκεμβρίου*.