Μαθήματα Επιλογής Κατευθύνσεων

Μέτρηση και Διοίκηση της Απόδοσης των Επιχειρήσεων

Ελληνικά

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα αποκτήσουν τις κάτωθι γνώσεις (σημεία 1 & 2), δεξιότητες (σημεία 3 & 4) και ικανότητες (σημεία 5 & 6). Πιο συγκεκριμένα, θα είναι σε θέση να:

Δίκτυα Διανομής & Logistics

Ελληνικά

Περιεχόμενο του μαθήματος: Έννοια, αντικείμενο και σημασία της διανομής και των logistics, σχεδιασμός δικτύου διανομής, διοίκηση δικτύου διανομής, στόχοι και στρατηγικές δικτύου διανομής, διοίκηση και οργάνωση της εφοδιαστικής αλυσίδας, διοίκηση και οργάνωση λιανεμπορικών επιχειρήσεων, πολυκάναλη ανάπτυξη και σύγχρονες τάσεις, μελέτες περίπτωσης.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα πρέπει:

HIGH – TECH & Βιομηχανικό Μάρκετινγκ

Ελληνικά
  • Στόχοι Μαθήματος

    Ο κύριος στόχος του μαθήματος είναι να παρέχει ένα πλαίσιο για την ανάπτυξη στρατηγικών μάρκετινγκ και λήψης αποφάσεων μάρκετινγκ στο επιχειρησιακό περιβάλλον της υψηλής τεχνολογίας.

    Προαπαιτήσεις                     

    Αρχές Μάρκετινγκ.

    Περιεχόμενο Μαθήματος 

Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων

Ελληνικά

Περιεχόμενο του μαθήματος: Ο κλάδος παραγωγής αγροτικών προϊόντων και τροφίμων είναι σημαντικός για την εθνική οικονομία μιας χώρας. Ειδικότερα για την Ελλάδα, ο εν λόγω κλάδος είναι εξαιρετικής σημαντικότητας για δυο, τουλάχιστον, λόγους. Πρώτον, η προικισμένη ελληνική φύση προσφέρει αγροτικά προϊόντα που είναι είτε μοναδικά (με την έννοια ότι δεν παράγονται σε άλλη χώρα του πλανήτη), είτε αισθητά υψηλότερης ποιότητας, εν συγκρίσει με αντίστοιχα προϊόντα που παράγονται σε άλλες χώρες.

Πολιτική Προϊόντος

Ελληνικά

Περιεχόμενο του μαθήματος: Το προϊόν (είτε το υλικό αγαθό, είτε η άυλη υπηρεσία) αποτελεί ένα πολύ βασικό στοιχείο του μείγματος Μάρκετινγκ. Το παρόν μάθημα αναλύει σε βάθος έννοιες που αφορούν στην πολιτική προϊόντος της επιχείρησης, με στόχο οι φοιτητές να οικοδομήσουν γνώση, η οποία, αφενός, βασίζεται σε ισχυρά θεωρητικά θεμέλια και την οποία, αφετέρου, θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν σε πρακτικό επίπεδο, σε διάφορους κλάδους παραγωγής προϊόντων και παροχής υπηρεσιών, που θα εργασθούν.

Σελίδες