Μαθήματα Επιλογής Κατευθύνσεων

Παίγνια Επιχειρηματικής Στρατηγικής (Games of Strategy)

Ελληνικά

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής ενότητας, οι συμμετέχοντες θα γνωρίζουν:

Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων

Ελληνικά

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα αποκτήσουν τις κάτωθι γνώσεις (σημεία 1 & 2), δεξιότητες (σημεία 3 & 4) και ικανότητες (σημείο 5). Πιο συγκεκριμένα, θα είναι σε θέση να:

Μέτρηση και Διοίκηση της Απόδοσης των Επιχειρήσεων

Ελληνικά

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα αποκτήσουν τις κάτωθι γνώσεις (σημεία 1 & 2), δεξιότητες (σημεία 3 & 4) και ικανότητες (σημεία 5 & 6). Πιο συγκεκριμένα, θα είναι σε θέση να:

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προϊόντων

Ελληνικά

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Ο συνδυασμός των παιδαγωγικών μεθόδων -διαλέξεις, ασκήσεις, μελέτες περιπτώσεων και ομαδική εργασία- θα καλλιεργήσει την ικανότητα ανεξάρτητης μάθησης των φοιτητών που απαιτείται για να κατανοήσουν την πολυπλοκότητα του σχεδιασμού και της ανάπτυξης προϊόντων. Ειδικότερα, το μάθημα στοχεύει να:

Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics)

Ελληνικά

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές / φοιτήτριες θα:

Έρευνα και Μετρικές Μάρκετινγκ

Ελληνικά

Στόχοι

Στόχος του μαθήματος είναι να παρέχει στους φοιτητές μια επισκόπηση της Έρευνας Μάρκετινγκ κι εστιάζει στην κατανόηση της διαδικασίας, των αποτελεσμάτων και των εφαρμογών της έρευνας μάρκετινγκ.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων

Ελληνικά

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές / φοιτήτριες θα:

Σελίδες