Μαθήματα Επιλογής Κατευθύνσεων

Διαχείριση Ψηφιακού Περιεχομένου και Επικοινωνίας Ανθρώπου - Υπολογιστή

Στρατηγικό Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ

Ελληνικά

Στόχοι Μαθήματος

Ο κύριος σκοπός του συγκεκριμένου μαθήματος είναι να παρέχει στους φοιτητές όλες τις απαραίτητες γνώσεις που αφορούν στη διαδικασία διαμόρφωσης στρατηγικής μάρκετινγκ και ψηφιακό περιβάλλον. Το μάθημα παρέχει στους φοιτητές μια εκτεταμένη κάλυψη των θεμελιωδών περιοχών του Ψηφιακού Μάρκετινγκ εξετάζοντας ένα μίγμα θεμάτων, στρατηγικού σχεδιασμού, εργαλείων υλοποίησης, και τεχνικών αναλυτικής.

Προαπαιτήσεις                     

Ηγεσία και Ανάπτυξη Προσωπικών Δεξιοτήτων

Ελληνικά

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Μετά το πέρας του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:

  • Αναγνωρίζουν βασικές διοικητικές ικανότητες
  • Εξηγούν τη συνάφειά τους με την αποτελεσματικότητα των διοικητικών στελεχών
  • Αναπτύσσουν συμπεριφορές που σχετίζονται με τις διοικητικές ικανότητες τόσο στο επαγγελματικό όσο και στο προσωπικό τους πλαίσιο
  • Εξηγούν διοικητικά προβλήματα υπό το πρίσμα των διοικητικών ικανοτήτων

Προαπαιτήσεις                     

Καμία

Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων

Ελληνικά

Τα Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (Enterprise Resource Planning Systems – ERP) είναι ένα συμπαγές σύνολο εφαρμογών λογισμικού που υποστηρίζουν ευρύ φάσμα επιχειρησιακών δραστηριοτήτων και λειτουργιών κι ένα επιχειρησιακό εργαλείο ελέγχου, παρακολούθησης και συντονισμού των εργασιών στις κεντρικές και απομακρυσμένες εγκαταστάσεις μιας επιχείρησης.

Σελίδες