Μαθήματα Επιλογής Κατευθύνσεων

Διαχείριση Ψηφιακού Περιεχομένου και Επικοινωνίας Ανθρώπου - Υπολογιστή

Στρατηγικό Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ

Ελληνικά

Στόχοι Μαθήματος

Τα μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στη χρήση του Διαδικτύου για το μάρκετινγκ αγαθών και υπηρεσιών, όπως προτείνεται από σχετικές αρχές και πρακτικές. Εξετάζει τα διάφορα επιχειρησιακά μοντέλα που εφαρμόζονται στο online μάρκετινγκ, και παρουσιάζει αναλυτικά τεχνικές και μεθοδολογίες διεξαγωγής online έρευνας αγοράς.

Προαπαιτήσεις                     

Εισαγωγή στο μάρκετινγκ, συμπεριφορά καταναλωτή, αρχές στρατηγικής.

Περιεχόμενο Μαθήματος 

Ηγεσία και Ανάπτυξη Προσωπικών Δεξιοτήτων

Ελληνικά

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Μετά το πέρας του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:

  • Αναγνωρίζουν βασικές διοικητικές ικανότητες
  • Εξηγούν τη συνάφειά τους με την αποτελεσματικότητα των διοικητικών στελεχών
  • Αναπτύσσουν συμπεριφορές που σχετίζονται με τις διοικητικές ικανότητες τόσο στο επαγγελματικό όσο και στο προσωπικό τους πλαίσιο
  • Εξηγούν διοικητικά προβλήματα υπό το πρίσμα των διοικητικών ικανοτήτων

Προαπαιτήσεις                     

Καμία

Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων

Ελληνικά

Τα Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (Enterprise Resource Planning Systems – ERP) είναι ένα συμπαγές σύνολο εφαρμογών λογισμικού που υποστηρίζουν ευρύ φάσμα επιχειρησιακών δραστηριοτήτων και λειτουργιών κι ένα επιχειρησιακό εργαλείο ελέγχου, παρακολούθησης και συντονισμού των εργασιών στις κεντρικές και απομακρυσμένες εγκαταστάσεις μιας επιχείρησης.

Σελίδες