Μαθήματα Επιλογής Κατευθύνσεων

Αναφορές Βιώσιμης Ανάπτυξης και Λοιπές μη Χρηματοοικονομικές Αναφορές

Ελληνικά

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ :

Ο στόχος του μαθήματος είναι να παρουσιάσει της βασικές κατηγορίες μη χρηματοοικονομικών αναφορών που καταρτίζουν επιχειρήσεις και δημόσιοι οργανισμοί για την ενημέρωση μιας σειράς ενδιαφερομένων. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα γνωρίζουν τις νέες εξελίξεις διεθνώς αναφορικά με την μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, το περιεχόμενο και τις βασικές αρχές και πρότυπα για την κατάρτισή τους.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ :   

Το μάθημα θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:

Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής Λογιστικής

Ελληνικά

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ :

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα:

•             Έχουν κατανοήσει και θα είναι σε θέση να εφαρμόσουν σύνθετους κανόνες αρχικής αναγνώρισης και μεταγενέστερης επιμέτρησης ή περίπλοκες συναλλαγές και γεγονότα, στο πλαίσιο της λογιστικής εύλογων αξιών.

•             Δύνανται να αξιολογούν την επίδραση σύνθετων κανόνων και περίπλοκων συναλλαγών ή γεγονότων στα διάφορα κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Χρηματοοικονομική Οικονομετρία

Ελληνικά

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές / φοιτήτριες θα μπορούν:

  • να συνδέσουν τις θεωρητικές γνώσεις της Χρηματοοικονομικής με τα πραγματικά δεδομένα και να αποκτήσουν έτσι μια ολοκληρωμένη εικόνα της λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών αγορών,
  • να κατανοήσουν θέματα προχωρημένης οικονομετρίας,
  • να χρησιμοποιούν βάσεις δεδομένων (DATASTREAM, EIKON, BLOOMBERG) και το οικονομετρικό πακέτο για Η/Υ EVIEWS.

Προαπαιτήσεις                     

Διαδίκτυο και Επιχειρηματικά Πληροφοριακά Συστήματα

Ελληνικά

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Το μάθημα διαδίκτυο και τα επιχειρηματικά πληροφοριακά συστήματα σκοπό έχει να εκπαιδεύσει τους φοιτητές και να τους δώσει την απαραίτητη γνώση στο να μπορούν να κατανοήσουν, να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν διαδικτυακά πληροφοριακά συστήματα. Το μάθημα αυτό ενθαρρύνει την επιχειρηματικότητα των φοιτητών και αναπτύσσει θέματα ηλεκτρονικού επιχειρείν από επιχειρηματικής και τεχνολογικής προσέγγισης.

Προαπαιτήσεις                     

Καμία

Περιεχόμενο του μαθήματος 

Σελίδες