Τραπεζική Διοικητική

Κωδικός: 
2826
Εξάμηνο: 
8o
Διδάσκων: 

Γ. Κουρέτας

Κατεύθυνση: 
Λογιστική και Χρηματοδοτική Διοίκηση

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές / φοιτήτριες θα μπορούν:

  • Να αναπτύξουν γνώση για τη θεωρητική δομή μιας ανοικτής οικονομίας με έμφαση στη διαμόρφωση και υλοποίηση της νομισματικής πολιτικής
  • Να κατανοήσουν το θεσμικό πλαίσιο του διεθνούς τραπεζικού συστήματος
  • Να αναπτύξουν δεξιότητες στην ανάλυση και πρόβλεψη βασικών οικονομικών μεταβλητών όταν η οικονομία αντιμετωπίζει εσωτερικές και εξωτερικές διαταραχές
  • Να αποκτήσουν τη γνώση να χρησιμοποιεί ένα οικονομικό υπόδειγμα για την ανάλυση μέτρων πολιτικής
  • Να κατανοήσουν την διαχείριση των κινδύνων που αντιμετωπίζουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
  • Να αναπτύξουν δεξιότητες για την ανάλυση των υποδειγμάτων κάλυψης έναντι των κινδύνων που αντιμετωπίζουν τα χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων

Προαπαιτήσεις                     

Καμία

Περιεχόμενο του μαθήματος 

Η σημασία του τραπεζικού συστήματος και των λειτουργιών του για τη χρηματοδότηση, των κυβερνήσεων, των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών και συνεπώς την οικονομική ανάπτυξη είναι θεμελιώδης. Σκοπός του μαθήματος αυτού είναι η παρουσίαση των βασικών εννοιών της τραπεζικής διαμεσολάβησης, των κινδύνων που σχετίζονται με αυτήν, τα εργαλεία και τους κανόνες για τη διαχείρισή τους. Στόχος είναι η παροχή των απαραίτητων εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών και τραπεζικών γνώσεων και δεξιοτήτων στους φοιτητές ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στα δεδομένα της σύγχρονης διεθνοποιημένης αγοράς και να κατανοούν τους κανόνες λειτουργίας της.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη

  • Γ. Σαπουντζόγλου – Χ. Πεντότης, (2017), Τραπεζική Οικονομική, Β΄ Έκδοση, Εκδόσεις Γ. Μπένου, Αθήνα.
  • Gasu – Girardone – P. Molyneux, (2017), Εισαγωγή στην Τραπεζική, Ελληνική Εκδοση, (Επιμέλεια, Κυριακή Κοσμίδου), Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Αφοί Τζιόλα.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Διαλέξεις θεωρητικού / πρακτικού μέρους 

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης

Γραπτή εξέταση και προαιρετική πρακτική άσκηση