Χρηματοοικονομική Οικονομετρία

Κωδικός: 
2729
Εξάμηνο: 
7ο
Διδάσκων: 

Γ. Κουρέτας

Κατεύθυνση: 
Λογιστική και Χρηματοδοτική Διοίκηση

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές / φοιτήτριες θα μπορούν:

 • να συνδέσουν τις θεωρητικές γνώσεις της Χρηματοοικονομικής με τα πραγματικά δεδομένα και να αποκτήσουν έτσι μια ολοκληρωμένη εικόνα της λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών αγορών,
 • να κατανοήσουν θέματα προχωρημένης οικονομετρίας,
 • να χρησιμοποιούν βάσεις δεδομένων (DATASTREAM, EIKON, BLOOMBERG) και το οικονομετρικό πακέτο για Η/Υ EVIEWS.

Προαπαιτήσεις                     

Ποσοτικές Μέθοδοι, Χρηματοοικονομικά

Περιεχόμενο του μαθήματος 

Η παρουσίαση των  βασικών χαρακτηριστικών των χρηματοοικονομικών δεδομένων και η ανάλυση των τεχνικών και των μεθόδων που είναι απαραίτητες για την εμπειρική μελέτη των χρηματοοικονομικών χρονολογικών σειρών. Η ανάλυση χρονολογικών σειρών, τόσο θεωρητικά όσο και εμπειρικά, είναι αναπόσπαστο κομμάτι της μελέτης και κατανόησης της λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών αγορών. Το μάθημα προσφέρει στους φοιτητές/φοιτήτριες εκπαίδευση στην ερευνητική μεθοδολογία, καθώς και προετοιμάζει για μεταπτυχιακές σπουδές. Κατά τη διάρκεια των εργαστηριακών ωρών οι φοιτητές/φοιτήτριες εκπαιδεύονται στην χρήση του οικονομετρικού πακέτου για Η/Υ EVIEWS.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη

Α’. Ελληνόγλωσση

 • Δημέλη Σ., 2003, Σύγχρονες μέθοδοι ανάλυσης χρονολογικών σειρών, εκδόσεις Κριτική, ΙSBN 9602182954.
 • Συριόπουλος K. και Δ. Φίλιππας, 2010, Οικονομετρικές υποδείγματα και εφαρμογές με EVIEWS, εκδόσεις Ανικούλα, ISBN 9605160463.

Β’. Ξενόγλωσση

 • Brooks C., 2014, Introductory Econometrics for Finance, 3rd ed., Cambridge University Press.
 • Wooldridge J., 2013, Introductory Econometrics - A Modern Approach, 5th ed.
 • Studenmund A.H., 2013, Using Econometrics A Practical Guide 6th ed., Pearson Education.
 • Stock J. H., Watson M.W., 2011, Introduction to Econometrics, 3rd ed., Pearson Education
 • Guajarati D. N., Porter D., 2008, Basic Econometrics, 5th ed., McGraw-Hill
 • Greene W.H., 2011, Econometric analysis, 7th ed., Pearson Education
 • Asteriou D. and S. Hull, 2007,  Applied Econometrics: A Modern Approach Using Eviews and Microfit, Revised Edition
 • Griffiths W., C. Hill and M. Andrew, 2008, Using Eviews for Principles of Econometrics, 3rd edition, John Wiley&Sons.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Διαλέξεις θεωρητικού / πρακτικού μέρους και εργασίες/παρουσιάσεις φοιτητών / φοιτητριών  (ατομικές/ομάδες)

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης

Γραπτή τελική εξέταση και προαιρετική πρόοδος (γραπτή με εργαστηριακές εφαρμογές)