Ολοκληρωμένες Επικοινωνίες Μάρκετινγκ

Κωδικός: 
2538
Εξάμηνο: 
5ο
Διδάσκων: 

Πανεπιστημιακός Υπότροφος

Κατεύθυνση: 
Μάρκετινγκ

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ :

Το μάθημα βοηθάει τους φοιτητές να κατανοήσουν τη μεθοδολογία ανάπτυξης μίας διαφημιστικής εκστρατείας (καμπάνιας) και τα στοιχεία που καθιστούν ένα διαφημιστικό μήνυμα επιτυχές. Θα μπορούν επομένως, να σχεδιάζουν νέα μηνύματα επιλέγοντας τα κατάλληλα μέσα, χρησιμοποιώντας αποτελεσματικά τα στοιχεία του μείγματος επικοινωνίας στο πλαίσιο ενός προγράμματος ολοκληρωμένης επικοινωνίας. Θα είναι σε θέση να εκτιμήσουν τον τρόπο με τον οποίο οι ολοκληρωμένες επικοινωνίες μάρκετινγκ συμβάλουν στo χτίσιμο ισχυρών επωνυμιών (μαρκών). Τέλος, θα μπορούν να αξιολογούν την αποτελεσματικότητα ενός σχεδίου ολοκληρωμένης επικοινωνίας μάρκετινγκ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ :  

 • Ολοκληρωμένες Επικοινωνίες Μάρκετινγκ (ΟΕΜ)
 • Τα στοιχεία του επικοινωνιακού μείγματος
 • Επιτυχημένα διαφημιστικά μηνύματα
 • Διοίκηση διαφήμισης
 • Προσωπικές πωλήσεις
 • Τεχνικές προώθησης πωλήσεων
 • Δημοσιότητα/ δημόσιες σχέσεις
 • Άμεσο μάρκετινγκ
 • Διαδικτυακό μάρκετινγκ
 • Το σχέδιο ΟΕΜ
 • Μέσα προβολής και επικοινωνίας μάρκετινγκ
 • Αξιολόγηση αποτελεσματικότητας ενός σχεδίου

  ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  -Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

 • Ζώτος, Γ., Ζώτου, Α., Κυρούση, Α., Μπουτσούκη, Χρ., Πάλλα, Π.Τ., Χατζηθωμάς, Λ. (2018), “Διαφήμιση”, 6η έκδοση, University Studio Press, Θεσσαλονίκη
 • Belch, G., Belch, M. (2020). “Advertising and Promotion: An Integrated Marketing Communications Perspective”, 12th edition, McGraw Hill
 • -Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

  ΟΕΜ