Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής Λογιστικής

Κωδικός: 
2842
Εξάμηνο: 
8o
Διδάσκων: 

Πανεπιστημιακός Υπότροφος

Κατεύθυνση: 
Λογιστική και Χρηματοδοτική Διοίκηση

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ :

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα:

•             Έχουν κατανοήσει και θα είναι σε θέση να εφαρμόσουν σύνθετους κανόνες αρχικής αναγνώρισης και μεταγενέστερης επιμέτρησης ή περίπλοκες συναλλαγές και γεγονότα, στο πλαίσιο της λογιστικής εύλογων αξιών.

•             Δύνανται να αξιολογούν την επίδραση σύνθετων κανόνων και περίπλοκων συναλλαγών ή γεγονότων στα διάφορα κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

•             Είναι σε θέση να συντάσσουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις πραγματικών επιχειρήσεων και οργανισμών που εφαρμόζουν εύλογες αξίες.

•             Κατανοούν τη διαδικασία κατάρτισης ενοποιημένων λογιστικών καταστάσεων.

•             Είναι σε θέση να εμβαθύνουν στην ανάλυση της πληροφόρησης που παρέχεται στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις επιχειρήσεων που εφαρμόζουν εύλογες αξίες.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ :   

Το μάθημα επεκτείνει το λογιστικό πλαίσιο συμπεριλαμβάνοντας επιλεγμένα θέματα όπως, αναβαλλόμενη φορολογία, σύνταξη ενοποιημένων καταστάσεων (μέθοδος πλήρους ενοποίησης και μέθοδος καθαρής θέσης), λογιστική παραγώγων, μισθώσεις κατά το ΔΠΧΑ 16, παροχές σε εργαζομένους (ΔΛΠ 19), τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου, χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία, ενσώματα πάγια στην εύλογη αξία, χαρακτηρισμός παγίων ως κυκλοφορούντων, Κατάσταση Λοιπού Συνολικού Εισοδήματος.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

Kieso E. Donald, Weygandt J. Jerry, Warfield D. Terry (2018). Λογιστική-Εκτενής Ανάλυση με ΔΠΧΑ, BROKEN HILL PUBLISHERS LTD

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: