Αποτίμηση Επιχειρήσεων

Κωδικός: 
2745
Εξάμηνο: 
7ο
Κατεύθυνση: 
Λογιστική και Χρηματοδοτική Διοίκηση

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να προσδιορίζουν την πραγματική τιμή των μετοχών η οποία καθορίζεται από βασικές χρηματοοικονομικές και λογιστικές μεταβλητές της εταιρείας. Επίσης θα είναι σε θέση να αξιολογήσουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των διαφόρων ενναλακτικών υποδειγμάτων αποτίμησης των μετοχών. Τέλος θα πρέπει να μπορούν να αποτιμήσουν μια εταιρεία χρησιμοποιώντας πραγματικά δεδομένα και να προσδιορίσουν τους παράγοντες οι οποίοι ερμηνεύουν τις αποκλίσεις μεταξύ της θεμελιώδους τιμής των μετοχών και της χρηματιστηριακής τιμής.

Προαπαιτήσεις                     

Καμία

Περιεχόμενο του μαθήματος 

Στο μάθημα αυτό εξετάζονται και συγκρίνονται τα διάφορα ενναλακτικά υποδείγματα για την αποτίμηση των τιμών των μετοχών. Πιο συγκεκριμένα διδάσκονται στον φοιτητή οι διάφορες μέθοδοι αποτίμησης προκειμένου να προσδιορισθεί η θεμελιώδης τιμή των μετοχών. Τα υποδείγματα που εξετάζονται είναι τα ακόλουθα: Το υπόδειγμα της προεξόφλησης των υπερκερδών. Το υπόδειγμα της προεξόφλησης των Καθαρών Ταμειακών Ροών και το υπόδειγμα της προεξόφλησης των Μερισμάτων. Επίσης διδάσκονται οι βασικές κατηγορίες των αριθμοδεικτών προκειμένου οι διάφοροι χρήστες των λογιστικών πληροφοριών να μπορέσουν να αξιολογήσουν τις λογιστικές καταστάσεις.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη

  • Γκίκας, Δ., και Παπαδάκη, Α., Γ. Σιουγλέ, Ανάλυση και Αποτίμηση των Επιχειρήσεων Εκδόσεις, Μπένος, (2010),  Αθήνα.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Η διδασκαλία του μαθήματος γίνεται με διαλέξεις. Υπάρχουν δύο δίωρες διαλέξεις την εβδομάδα (σύνολο τέσσερις ώρες) στη διάρκεια των οποίων έμφαση δίνεται στην παρουσίαση του θεωρητικού υπόβαθρου και στην ανάλυση των σύνθετων εννοιών, όρων και πρακτικών. Οι φοιτητές έχουν ενεργή συμμετοχή και εργάζονται σε ομάδες για την επίλυση των ασκήσεων.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης

Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται με γραπτή εξέταση που πραγματοποιείται στο τέλος του εξαμήνου κατά την εξεταστική περίοδο του Φεβρουαρίου. Στα πλαίσια της αξιολόγησης εντάσσεται και η εκπόνηση προαιρετικής εργασίας.