Διαδίκτυο και Επιχειρηματικά Πληροφοριακά Συστήματα

Εξάμηνο: 
6ο
Διδάσκων: 

Δ. Καρδαράς

Κατεύθυνση: 
Λογιστική και Χρηματοδοτική Διοίκηση

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Το μάθημα διαδίκτυο και τα επιχειρηματικά πληροφοριακά συστήματα σκοπό έχει να εκπαιδεύσει τους φοιτητές και να τους δώσει την απαραίτητη γνώση στο να μπορούν να κατανοήσουν, να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν διαδικτυακά πληροφοριακά συστήματα. Το μάθημα αυτό ενθαρρύνει την επιχειρηματικότητα των φοιτητών και αναπτύσσει θέματα ηλεκτρονικού επιχειρείν από επιχειρηματικής και τεχνολογικής προσέγγισης.

Προαπαιτήσεις                     

Καμία

Περιεχόμενο του μαθήματος 

το μάθημα δίνει εφόδια στους φοιτητές ώστε να κατανοήσουν θέματα όπως τα παρακάτω:

 • Εισαγωγή στο ηλεκτρονικό εμπόριο και το ηλεκτρονικό επιχειρείν
 • Οφέλη και προβλήματα του ηλεκτρονικού εμπορίου
 • Τρέχουσα κατάσταση ανάπτυξης ηλεκτρονικού επιχειρείν
 • Στρατηγική ηλεκτρονικού επιχειρείν
 • Ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου ηλεκτρονικού επιχειρείν
 • Εφαρμογές B2C και B2B
 • Συστήματα CRM
 • Τεχνολογίες διαδικτύου και σύνθεση ηλεκτρονικών υπηρεσιών
 • Εξατομίκευση και συστήματα προτάσεων
 • Σχεδίαση, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση ιστοχώρων
 • Προγραμματισμός web, PhP, XML, HTML, Javascripts
 • Μελέτη περιπτώσεων
 • Ομαδικές εργασίες

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη

 • e-Marketing: Μάρκετινγκ στο Διαδίκτυο (2015). Σιώμκος Γ. και Τσιάμης Ι., 9789601429670 Εκδόσεις Λιβάνη ΑΒΕ.
 • Chaffey Dave (2008). Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Εκδόσεις Κλειδάριθμος.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Όλοι οι φοιτητές παρακολουθούν πρόγραμμα διαλέξεων και εργαστηριακών ασκήσεων. Δεν υπάρχουν υποχρεωτικές παρουσίες. Όλοι οι φοιτητές που εγγράφονται στο μάθημα έχουν πρόσβαση στο υλικό του μαθήματος που είναι διαθέσιμο στην πλατφόρμα e-class του πανεπιστημίου. Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου όλοι οι φοιτητές αναλαμβάνουν εργασίες για την πρακτική εφαρμογή των θεμάτων που αναπτύσσονται στη θεωρία.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης

Η εξέταση του μαθήματος αποτελείται από δύο μέρη:

Τις γραπτές εξετάσεις, στις οποίες αναλογεί το 70% της συνολικής βαθμολογίας.

Ομαδική εργασία που αναλογεί στο 30% της συνολικής βαθμολογίας.

Οι φοιτητές που αποτυγχάνουν στις γραπτές εξετάσεις δεν επωφελούνται από βαθμούς της εργασίας. Η δομή της βαθμολογίας παρουσιάζεται στους φοιτητές με τα θέματα των εξετάσεων. Τα κριτήρια  βαθμολογίας της εργασίας περιλαμβάνουν, την ποιότητα σχεδίασης, το επίπεδο και η ποιότητα υλοποίησης, κτλ.