Διαχείριση Κινδύνου

Κωδικός: 
2620
Εξάμηνο: 
6ο
Διδάσκων: 

Κ. Κασιμάτης

Κατεύθυνση: 
Λογιστική και Χρηματοδοτική Διοίκηση

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές / φοιτήτριες θα:

  • κατανοήσουν τη χρήση και τεχνικά χαρακτηριστικά των χρηματοοικονομικών παραγώγων προϊόντων.
  • μπορούν να αποτιμήσουν τα προϊόντα αυτά.
  • είναι σε θέση να επιλέξουν τα κατάλληλο προϊόν με τον κατάλληλο τρόπο ώστε να πάρουν θέση στην αγορά ανάλογα με τις προσδοκίες τους και το προφίλ του κινδύνου τους.
  • γνωρίζουν πως μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα προϊόντα αυτά για διαχείριση κινδύνου.
  • μπορούν να εφαρμόσουν ποσοτική ανάλυση ώστε να εξαλείψουν ή να αλλάξουν το προφίλ κινδύνου μίας επένδυσης.

Προαπαιτήσεις                     

Καμία

Περιεχόμενο του μαθήματος 

Το μάθημα περιλαμβάνει τις εξής θεματικές ενότητες:

Ι. Έννοια του χρηματοοικονομικού κινδύνου και μέτρησή του.

ΙΙ. Δανεισμός μετοχών (stock repo).

ΙΙΙ. Προθεσμιακά συμβόλαια (forwards).

IV. Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (futures).

V. Δικαιώματα Προαίρεσης (options).

VI. Συμβόλαια ανταλλαγής (swaps).

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη

  • Πουφινάς Θ. & Φλώρος Χ. (2015). Χρηματοοικονομικά Παράγωγα. Θεσσαλονίκη: ΔΙΣΙΓΜΑ
  • Μυλωνάς Ν. (2005). Αγορές και Προϊόντα Παραγώγων. Αθήνα: Τυπωθήτω

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Διαλέξεις θεωρητικού / πρακτικού μέρους

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης

Γραπτή εξέταση και προαιρετική πρακτική άσκηση