Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα

Κωδικός: 
7116
Εξάμηνο: 
5ο
Διδάσκων: 

Ο. Βλησμάς (ΛΟ.ΧΡΗ)

Εργαστήρια Μ. Κωλέτση

Κατεύθυνση: 
Λογιστική και Χρηματοδοτική Διοίκηση
Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

  • Κατανοούν τη “συστημική σκέψη” (system thinking) σχετικά με την εφαρμογή των Λ.Π.Σ. ως εργαλείου Οργάνωσης και Διοίκησης ενός επιχειρησιακού συστήματος (Business System).
  • Κατανοούν το λογικό σχεδιασμό ενός Λ.Π.Σ., τη μοντελοποίηση των επιχειρηματικών και λογιστικών διαδικασιών και, τέλος, τα βασικά θέματα λειτουργίας ενός Πληροφοριακού Συστήματος.
  • Κατανοούν τη σκοπιμότητα και τους τρόπους λειτουργίας του Λ.Π.Σ., αναλύοντας τις διαδικασίες συγκέντρωσης, καταχώρησης και τήρησης των λογιστικών δεδομένων των επιχειρήσεων
  • Χειρίζονται τις λογιστικές πληροφορίες στο πλαίσιο ενός μηχανογραφημένου πραγματικού λογιστικού συστήματος.

Προαπαιτήσεις                       

Το μάθημα δεν έχει προαπαιτούμενα. Ωστόσο, η επαρκής γνώση βασικών εννοιών χρηματοοικονομικής λογιστικής και η εξοικείωση με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών διευκολύνει την παρακολούθησή του.

Περιεχόμενο του μαθήματος 

Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή στα λογιστικά πληροφοριακά συστήματα (Λ.Π.Σ). Παρουσιάζει η λειτουργία ενός Λ.Π.Σ. από την οπτική γωνία ενός λογιστή που εργάζεται στο πλαίσιο ενός μηχανογραφημένου λογιστικού συστήματος. Επίσης, παρέχει βασικές γνώσεις αναφορικά με το σχεδιασμό ενός ΛΠΣ και τη διαχείριση βάσεων δεδομένων σχετικών με την παρακολούθηση λογιστικών διαδικασιών.

To Μάθημα καλύπτει τα εξής θέματα: Εισαγωγή στα ΛΠΣ, η Λογιστική ως Πληροφοριακό Σύστημα, Κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των Λ.Π.Σ. στην Ελλάδα βάσει Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (σχέδιο λογαριασμών, λογιστικές καταστάσεις, λογιστικά αρχεία, λογιστικά βιβλία), Μέθοδοι Τεκμηρίωσης, Πίνακες Ροής Εγγράφων, Διαγράμματα Ροής Δεδομένων, Ανάλυση απαιτήσεων και μοντελοποίηση των επιχειρηματικών υποσυστημάτων, Διοίκηση και Έλεγχος των Λ.Π.Σ., Ανάπτυξη Λ.Π.Σ., Διαδικασίες και Δομές Δεδομένων Λ.Π.Σ., Οντολογία Resource – Event – Agent, Σχεδίαση και Κανονικοποίηση Βάσεων Δεδομένων.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη

  • Βενιέρης Γ, Σ. Κοέν και Ο. Βλησμάς, "Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα". Εκδόσεις Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα, 2015.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Η διδασκαλία του μαθήματος περιλαμβάνει δύο δίωρες διαλέξεις την εβδομάδα στο πλαίσιο των οποίων δίνεται βαρύτητα στην παρουσίαση των θεωρητικών εννοιών. Η θεωρητική παρουσίαση ωστόσο συνοδεύεται από ένα σύνολο ασκήσεων που λύνονται επί τόπου κατά τη διάρκεια των διαλέξεων με τη συμμετοχή των φοιτητών και βοηθούν στην εφαρμογή της θεωρίας σε πρακτικά θέματα. Επίσης, η διδασκαλία του μαθήματος επεκτείνεται με εργαστηριακές ασκήσεις που αποσκοπούν στην εξοικείωση των φοιτητών με τη λειτουργία ενός μηχανογραφικού λογιστικού συστήματος. Τα φροντιστήρια είναι 2 ώρες εβδομαδιαίως.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης

Η αξιολόγηση των φοιτητών στο μάθημα πραγματοποιείται με το συνδυασμό γραπτής και εργαστηριακής εξέτασης  που λαμβάνει χώρα στο τέλος του εξαμήνου. Προβιβάσιμος βαθμός προϋποθέτει επιτυχή εξέταση και στα δύο σκέλη. Η τελική εξέταση είναι με κλειστά βιβλία.