Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων

Κωδικός: 
8159
Εξάμηνο: 
7ο
Διδάσκων: 

Γ. Ιωάννου (ΔΕΤ)

Κατεύθυνση: 
Διοίκηση Επιχειρήσεων (Μάνατζμεντ)
Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων

Τα Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (Enterprise Resource Planning Systems – ERP) είναι ένα συμπαγές σύνολο εφαρμογών λογισμικού που υποστηρίζουν ευρύ φάσμα επιχειρησιακών δραστηριοτήτων και λειτουργιών κι ένα επιχειρησιακό εργαλείο ελέγχου, παρακολούθησης και συντονισμού των εργασιών στις κεντρικές και απομακρυσμένες εγκαταστάσεις μιας επιχείρησης. Επιτυγχάνουν τη συγκέντρωση των δεδομένων, την ενοποίηση και ολοκλήρωση όλων των εφαρμογών μίας επιχείρησης και τον επανασχεδιασμό των επιχειρησιακών διαδικασιών, επιδιώκοντας τη βελτιστοποίηση των λειτουργιών, την αύξηση της παραγωγικότητας, και την απόκτηση συγκριτικού πλεονεκτήματος μέσα από τη χρησιμοποίηση νέων τεχνολογιών πληροφορικής. Για τις σύγχρονες επιχειρήσεις στην Κοινωνία της Πληροφορίας, τα ERP αποτελούν το βασικό πυλώνα της transactional πληροφοριακής υποδομής που επιτρέπει σε εταιρίες και οργανισμούς να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις και προκλήσεις της οικονομικής δραστηριότητας στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης.

Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει τις παρακάτω βασικές θεματικές ενότητες:

  • Το προϊόν. Η εξέλιξη των Συστημάτων Αξιοποίησης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP). Τεχνολογική επισκόπηση με έμφαση στις σύγχρονες προσεγγίσεις αρχιτεκτονικής συστημάτων. Απεικόνιση επιχειρησιακών γεγονότων (business events) στις δομές βάσεων δεδομένων. Η λειτουργικότητα που προσφέρεται από τα Συστήματα Αξιοποίησης Επιχειρησιακών Πόρων. Τα συστήματα ERP σαν ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα που υποστηρίζουν τις επιχειρησιακές διαδικασίες.
  • Το έργο υλοποίησης. Τα συστήματα ERP ως έτοιμο προς λειτουργία (turn-key) έργο. Επιλογή ERP πλατφόρμας. Μεθοδολογίες υλοποίησης. Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας. Η εξέλιξη ενός 'ζωντανού' συστήματος.
  • Η μετάβαση στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν. Το ERP σαν νέο κανάλι για τις επιχειρησιακές επικοινωνίες. Επέκταση των συστημάτων ERP για συντονισμό των προμηθευτών και πελατών των επιχειρήσεων.