Ηλεκτρονικό Επιχειρείν

Κωδικός: 
7218
Εξάμηνο: 
8o
Διδάσκων: 

Α. Βρεχόπουλος (ΛΟΧΡΗ)

Κατεύθυνση: 
Διοίκηση Επιχειρήσεων (Μάνατζμεντ)

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές / φοιτήτριες θα:

  • αποκτήσουν το αναγκαίο εννοιολογικό και θεωρητικό υπόβαθρο του Η.Ε. κατανοώντας την ανάγκη και τις ευκαιρίες της διεπιστημονικής προσέγγισης των ζητημάτων που εντάσσονται στα πλαίσια των θεματικών ενοτήτων του μαθήματος.
  • εκτιμήσουν τη δυναμική των εφαρμογών Η.Ε. και την επίδρασή τους σε επιχειρηματικές και καταναλωτικές διαδικασίες καθώς και στις αντίστοιχες σχέσεις μεταξύ των εμπλεκομένων μερών.
  • κατανοήσουν τους κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας και τα οφέλη που σχετίζονται με την αποτελεσματική υιοθέτηση και εφαρμογή της φιλοσοφίας του Η.Ε. και θα μπορούν να αξιολογήσουν/εντοπίσουν στρατηγικές και επιχειρηματικά μοντέλα Η.Ε.
  • ενημερωθούν για τις πρόσφατες εξελίξεις και τάσεις που επικρατούν στο Η.Ε. σχετικά με την επιστημονική έρευνα, την επιχειρηματική δραστηριότητα (π.χ. μελέτες περιπτώσεων) αλλά και τις αλλαγές στη συμπεριφορά των καταναλωτών.

Προαπαιτήσεις                     

Καμία

Περιεχόμενο του μαθήματος 

Το μάθημα Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (Η.Ε.) καλύπτει τις αυξανόμενες εκπαιδευτικές ανάγκες που προκύπτουν από την εφαρμογή των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (“Information and Communication Technologies”) στις διαδικασίες αγοράς και πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών αλλά και γενικότερα σε όλες εκείνες τις διαδικασίες που αναφέρονται στις σχέσεις «επιχείρησης-προς-επιχείρηση», «επιχείρηση-προς-καταναλωτή», κ.α. Tο μάθημα υιοθετεί μια διεπιστημονική προσέγγιση και καλύπτει με ολοκληρωμένο τρόπο τα επιμέρους θέματα του γνωστικού αντικειμένου του Η.Ε. δίνοντας έμφαση στην παρουσίαση του σχετικού θεωρητικού υποβάθρου καθώς και στη συζήτηση σημαντικών πρακτικών ζητημάτων. Επίσης, βασικό συστατικό στοιχείο του μαθήματος αποτελεί η ξεχωριστή προσέγγιση των ζητημάτων που αφορούν τις σχέσεις «επιχείρησης-προς-επιχείρηση» (“business-to-business”) και «επιχείρησης-προς-καταναλωτή» (“business-to-consumer”) καθώς και η ολοκληρωμένη παρουσίαση ζητημάτων όπως η Στρατηγική στο Η.Ε., η Ηλεκτρονική Διαχείριση Σχέσεων Πελατών, κ.α. Τέλος, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι το μάθημα δεν έχει «τεχνικό» χαρακτήρα και συνεπώς δεν απαιτούνται ειδικές γνώσεις Πληροφορικής για την παρακολούθησή του.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη

  • Turban Efraim, Outland Jon, King David (2020) Ηλεκτρονικό εμπόριο-Εργαλείο διοίκησης και αξιοποίησης κοινωνικών δικτύων, Εκδόσεις: Broken Hill Publishers, (1η Έκδοση) ISBN: 9789925576524
  • Dave Chaffey (2016) Ψηφιακές Επιχειρήσεις και Ηλεκτρονικό Εμπόριο: Στρατηγική, Υλοποίηση και Εφαρμογή, Εκδόσεις ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, Αθήνα, (6η Έκδοση)  ISBN: 978-960-461-671-8
  • Laudon K. και Traver C. C. (2021) Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Επιχειρήσεις, Τεχνολογία, Κοινωνία Εκδόσεις Α.ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ, Αθήνα, (16η Έκδοση) ISBN: 978-960-491-153-0
  • Gary P. Schneider (2015) Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Εκδόσεις Χ.Γκιούρδα & ΣΙΑ ΕΕ, Αθήνα, (11η Έκδοση) ISBN: 978-960-512-6759
  • Μ. Βλαχοπούλου και Σ. Δημητριάδης (2013) Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Μάρκετινγκ - Καινοτόμα Μοντέλα σε Ψηφιακό Περιβάλλον, Εκδόσεις: ROSILI ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΕΚΔΟΤΙΚΗ Μ.ΕΠΕ, Αθήνα, (1η Έκδοση) ISBN: 978-960-7745-32-3

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Διαλέξεις και παρουσιάσεις ομαδικών εργασιών φοιτητών / φοιτητριών

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης

Γραπτή εξέταση και ομαδική εργασία.