Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics)

Κωδικός: 
2608
Εξάμηνο: 
6ο
Διδάσκων: 

Π. Μανιάτης

Κατεύθυνση: 
Διοίκηση Επιχειρήσεων (Μάνατζμεντ)

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές / φοιτήτριες θα:

  • Κατανοούν τις βασικές έννοιες της Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας.
  • Αναγνωρίζουν το στρατηγικό ρόλο της εφοδιαστικής αλυσίδας και θα σχεδιάζουν τη στρατηγική της εφοδιαστικής αλυσίδας.
  • Επιλέγουν και εφαρμόζουν κατάλληλες ποσοτικές μεθόδους, τεχνικές και εργαλεία για τη διοίκηση και τη βελτιστοποίηση των βασικών λειτουργιών της εφοδιαστικής αλυσίδας.
  • Αξιολογούν την απόδοση τόσο των βασικών λειτουργιών της εφοδιαστικής αλυσίδας όσο και της ολοκληρωμένης εφοδιαστικής αλυσίδας.
  • Κατανοούν τους τρόπους με τους οποίους η διαμόρφωση και λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας ΕΑ επηρεάζει τη δημιουργία σχέσεων μεταξύ των συμμετεχόντων στην εφοδιαστικής αλυσίδας.
  • Αναγνωρίζουν τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των λειτουργιών της εφοδιαστικής αλυσίδας και τις αναπτυσσόμενες σχέσεις αντιστάθμισης (trade-offs) και θα λαμβάνουν τις κατάλληλες αποφάσεις για την οργάνωση της εφοδιαστικής αλυσίδας με βάση α) τις αλληλεπιδράσεις και αντισταθμίσεις και β) τα χαρακτηριστικά των προϊόντων και υπηρεσιών που παράγει η εφοδιαστική αλυσίδα.

Προαπαιτήσεις

Καμία

Περιεχόμενο του μαθήματος 

Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή στη διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Καλύπτει θέματα που αφορούν στο σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και τη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. Δίνει έμφαση στο στρατηγικό ρόλο της διοίκησης εφοδιαστικής αλυσίδας στη λειτουργία των επιχειρήσεων και των οργανισμών, στις αλληλεπιδράσεις των λειτουργιών της εφοδιαστικής αλυσίδας μεταξύ τους, στη βελτιστοποίηση των λειτουργιών της εφοδιαστικής αλυσίδας με τη χρήση ποσοτικών μεθόδων, στην ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ της ηγέτιδας επιχείρησης και των πελατών και προμηθευτών της εφοδιαστικής αλυσίδας, και στην αναγνώριση και επισήμανση των επιπτώσεων από τη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας στο ευρύτερο φυσικό, κοινωνικό και εργασιακό περιβάλλον.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη

  • Chopra, S. & Meindl, P. (Επιμέλεια Λ. Τσιρώνης) (2014), Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας: Στρατηγική, Προγραμματισμός και Λειτουργία, Εκδόσεις Τζιόλα.
  • Harrison, A. & van Hoek, R. (Επιμέλεια Δ. Γιαννακόπουλος και Σ. Μοσχούρης) (2013), Logistics Μάνατζμεντ και Στρατηγική, Εκδόσεις Rosili.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Διαλέξεις θεωρητικού / πρακτικού μέρους, εκπόνηση και παρουσίαση ομαδικής εργασίας, προετοιμασία και σύντομη παρουσίαση μελετών περίπτωσης στο πλαίσιο των διαλέξεων.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης

Γραπτή εξέταση και υποχρεωτική ομαδική εργασία