Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων

Κωδικός: 
2510
Εξάμηνο: 
5ο
Διδάσκων: 

Κ. Χαλέβας

Κατεύθυνση: 
Διοίκηση Επιχειρήσεων (Μάνατζμεντ)
Λογιστική και Χρηματοδοτική Διοίκηση
Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές / φοιτήτριες θα:

 • έχουν κατανοήσει την έννοια της φορολογικής κατοικίας και της μόνιμης εγκατάστασης, και θα είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τις κατηγορίες υποκείμενων προσώπων σε φόρο εισοδήματος,
 • γνωρίζουν το αντικείμενο φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων και θα δύνανται να προσδιορίσουν την έκταση της φορολογικής υποχρέωσης των υποκείμενων σε φόρο εισοδήματος,
 • κατανοούν τις βασικές ρυθμίσεις των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας,
 • αναγνωρίζουν τις κατηγορίες των απαλλασσόμενων φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και οντοτήτων,
 • γνωρίζουν τις κατηγορίες εισοδημάτων (μισθωτές υπηρεσίες, συντάξεις, επιχειρηματική δραστηριότητα, κεφάλαιο, κτλ.) και τον τρόπο φορολογικής μεταχείρισης της κάθε κατηγορίας,
 • έχουν κατανοήσει την έννοια και τον τρόπο εφαρμογής των τεκμηρίων διαβίωσης
 • γνωρίζουν τις πρόσθετες επιβαρύνσεις φορολογίας εισοδήματος (π.χ. ειδική εισφορά αλληλεγγύης),
 • γνωρίζουν τις μειώσεις φόρου φυσικών προσώπων,
 • γνωρίζουν τις εκπιπτόμενες και μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες, και ειδικότερα το χειρισμό των αποσβέσεων, των επισφαλών απαιτήσεων, των δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας και των χρεωστικών τόκων,
 • γνωρίζουν την έννοια και τον τρόπο αναμόρφωσης των λογιστικών κερδών,
 • έχουν αποκτήσει την ικανότητα συμπλήρωσης των σχετικών φορολογικών δηλώσεων των φυσικών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων,
 • αντιλαμβάνονται τις διατάξεις του κώδικα φορολογίας εισοδήματος για την φοροαποφυγή και φοροδιαφυγή.

Προαπαιτήσεις

Το αντικείμενο της Λογιστικής συνιστά ένα ουσιαστικό γνωσιακό υπόβαθρο επί του οποίου θεμελιώνεται το μάθημα της Φορολογίας.

Περιεχόμενο του μαθήματος

Η φορολογία εισοδήματος είναι κεντρικής σημασίας τόσο για φυσικά πρόσωπα όσο και για νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες και συνδέεται, σε παγκόσμιο επίπεδο, με το δημοσιονομικό ζήτημα της χώρας αλλά και το πρόβλημα της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής. Το μάθημα της Φορολογίας Εισοδήματος έχει σαν σκοπό να εισάγει τους φοιτητές στη δομή και στη φιλοσοφία του φορολογικού πλαισίου της χώρας, όπως αυτό διαμορφώνεται με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013), που είχε σαν στόχο την εναρμόνιση της ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας με τις διεθνείς εξελίξεις και ιδιαίτερα με το πλαίσιο του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).

Το περιεχόμενο του μαθήματος εστιάζει στην επεξήγηση των βασικών όρων και εννοιών του φορολογικού πλαισίου καθώς και ανάλυση των φορολογικών κανόνων και του τρόπου εφαρμογής τους, με ολοκληρωμένα, περιεκτικά και κατανοητά παραδείγματα, καλύπτοντας τα βασικά θέματα της φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη

 • Σταματόπουλος, Δ. και Καραβοκύρης, Α. (2020). Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων. Εκδόσεις Σταματόπουλου, Αθήνα.
 • Επιστημονική Ομάδα ASTbooks (2020). Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Ν. 4172/2013. Εκδόσεις ASTbooks

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Διαλέξεις θεωρητικού / πρακτικού μέρους, ανάλυση μελετών περίπτωσης (case studies), ασκήσεων και προβλημάτων.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης

Γραπτή εξέταση