Οργανωσιακή Συμπεριφορά και Ηγεσία

Κωδικός: 
2420
Εξάμηνο: 
6ο
Διδάσκων: 

Η. Καπουτσής

Κατεύθυνση: 
Διοίκηση Επιχειρήσεων (Μάνατζμεντ)

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Το μάθημα αποσκοπεί στην κατανόηση (α) του πως τα άτομα και οι ομάδες μέσα στους οργανισμούς συμπεριφέρονται, αντιδρούν και ερμηνεύουν όσα συμβαίνουν μέσα και γύρω από τον οργανισμό, (β) των ηγετικών χαρακτηριστικών, δεξιοτήτων και συμπεριφορών που απαιτούνται για τη διαρμόφωση ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος και (γ) του ρόλου που διαδραματίζει το οργανωτικό περιβάλλον (συστήματα, δομές και διαδικασίες) στην επεξήγηση της λειτουργίας των οργανισμών. Το μάθημα ενσωματώνει γνώσεις από διάφορους τομείς όπως το μάνατζμεντ, η ψυχολογία, η κοινωνιολογία, η ηθική, η ανθρωπολογία, κά. που αποτελούν τη βάση για την κατανόηση και αποτελεσματική διαχείριση των εργαζομένων. Οι φοιτητές συμμετέχουν σε βιωματικές δραστηριότητες, εφαρμόζουν τη θεωρία, λαμβάνουν σχόλια, συζητούν το αποτέλεσμα, και επομένως ενισχύουν περαιτέρω τη γνώση και ικανότητά τους.

Με την ολοκλήρωση των διαλέξεων του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 1. Αναγνωρίσουν βασικές θεωρητικές οπτικές και πρακτικές εφαρμογές της οργανωσιακής συμπεριφοράς.
 2. Περιγράψουν πως η προσωπικότητα, τα συναισθήματα, οι αξίες, οι στάσεις και οι αντιλήψεις επηρεάζουν τη συμπεριφορά στους οργανισμούς.
 3. Περιγράψουν τα ηγετικά χαρακτηριστικά, δεξιότητες και συμπεριφορές καθώς και τις συνθήκες υπό τις οποίες ένας ηγέτης μπορεί να επηρεάσει τη συμπεριφορά ατόμων/ομάδων/οργανισμών.
 4. Εξηγήσουν το ρόλο της ηγεσίας στη δυναμική των ομάδων.
 5. Εφαρμόζουν τις έννοιες της οργανωσιακής συμπεριφοράς για την ανάλυση και ενίσχυση της ατομικής, ομαδικής και οργανωσιακής αποτελεσματικότητας.
 6. Σχεδιάζουν και να διατηρούν υγιή και παραγωγικά εργασιακά περιβάλλοντα.

Προαπαιτήσεις                     

Καμία

Περιεχόμενο του μαθήματος 

 •  Ατομικές διαφορές
 • Αντίληψη και στερότυπα στον εργασιακό χώρο
 • Θεωρίες παρακίνησης και πρακτικές εφαρμογές στον εργασιακό χώρο
 • Εργασιακές στάσεις
 • Διαχείριση εργασιακού άγχους
 • Δυναμική των ομάδων
 • Ηγετικά χαρακτηριστικά, δεξιότητες, και συμπεριφορές
 • Δύναμη και ηγεσία
 • Ηθική ηγεσία
 • Σύγχρονα θέματα στην ηγεσία
 • Επικοινωνία και διαχείριση συγκρούσεων
 • Διοίκηση αλλαγής

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη

 1.  Βακόλα, Μ. & Νικολάου, Ι. (2019) Οργανωσιακή Ψυχολογία και Συμπεριφορά, 2η έκδοση. Εκδόσεις Rosili.
 2. Northouse, P. (2019). Ηγεσία. Εκδόσεις Παπασωτηρίου.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Διαλέξεις θεωρητικού / πρακτικού μέρους. Επίσης, στο πλαίσιο του μαθήματος παρουσιάζονται ασκήσεις, βίντεο, μελέτες περίπτωσης και παιχνίδια ρόλων ώστε να αυξηθεί η κατανόηση του περιεχομένου των παραδόσεων και να βελτιωθεί η κριτική ικανότητα των φοιτητών.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης

Γραπτή εξέταση (50%), συμμετοχή σε εργασία  (40%), και συμμετοχή στις δριαστηριότητες της τάξης (10%). Δίνεται επιπλέον η δυνατότητα για εκπόνηση ατομικής (ερευνητική) εργασίας (έως 2 μονάδες).