Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων

Κωδικός: 
2743
Εξάμηνο: 
7ο
Διδάσκων: 

Α. Παπαλεξανδρής

Φροντιστήρια Ε. Καλοκάσης

Κατεύθυνση: 
Διοίκηση Επιχειρήσεων (Μάνατζμεντ)
Μάρκετινγκ

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα αποκτήσουν τις κάτωθι γνώσεις (σημεία 1 & 2), δεξιότητες (σημεία 3 & 4) και ικανότητες (σημείο 5). Πιο συγκεκριμένα, θα είναι σε θέση να:

  1. Αναγνωρίσουν τη σημασία των διαφορετικών μοντέλων λήψης αποφάσεων στη αποτελεσματική διοίκηση των επιχειρήσεων
  2. Διακρίνουν τη διαφορά μεταξύ διαφορετικών μοντέλων λήψης αποφάσεων και να προσδιορίσουν τη χρησιμότητά τους στην επίλυση σύνθετων επιχειρηματικών προβλημάτων
  3. Αναλύσουν και να διατυπώσουν σύνθετα προβλήματα γραμμικού και ακέραιου προγραμματισμού
  4. Επιλέξουν το κατάλληλο μοντέλο λήψης αποφάσεων για την επίλυση διαφορετικών επιχειρησιακών προβλημάτων
  5. Επιλύσουν με τη χρήση μοντέλων λήψης αποφάσεων (όπως π.χ. τα δέντρα αποφάσεων) πραγματικά και σύνθετα προβλήματα για ένα μεγάλο εύρος επιχειρησιακών λειτουργιών

Προαπαιτήσεις                     

Καμία

Περιεχόμενο του μαθήματος 

Το μάθημα καλύπτει τις 3 κύριες κατηγορίες μοντέλων: Γραμμικός και Ακέραιος Προγραμματισμός, Ανάλυση Αποφάσεων και Προσομοίωση. Σε κάθε ενότητα ο σπουδαστής, εκτός από την μεθοδολογία, θα εκτεθεί σε μία σειρά από εφαρμογές και στη χρήση των κατάλληλων πακέτων Η/Υ και θα έχει την ευκαιρία να εφαρμόσει τις γνώσεις του σε διάφορα προβλήματα.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη

  • Πραστάκος, Γ.Π. (2006) Διοικητική Επιστήμη: Λήψη Επιχειρησιακών Αποφάσεων στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Εκδόσεις Σταμούλη
  • Πραστάκος Γ.Π. (2002). Διοικητική Επιστήμη στη Πράξη: Εφαρμογές στη Σύγχρονη Επιχείρηση. Εκδόσεις Σταμούλη.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Διαλέξεις θεωρητικού / πρακτικού μέρους και Εργαστηριακές Ασκήσεις σε υπολογιστή

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης

Γραπτή εξέταση