Χρηματοδοτική Διοίκηση ΙΙΙ

Κωδικός: 
2741
Εξάμηνο: 
7ο
Διδάσκων: 

Κ. Κασιμάτης

Κατεύθυνση: 
Διοίκηση Επιχειρήσεων (Μάνατζμεντ)
Λογιστική και Χρηματοδοτική Διοίκηση

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές / φοιτήτριες θα:

  • κατανοήσουν τα κίνητρα για τα οποία γίνονται Συγχωνεύσεις και Εξαγορές επιχειρήσεων.
  • γνωρίζουν τις διαφορετικές μεθόδους αποτίμησης επιχείρησης.
  • μπορούν να αναλύσουν τα οικονομικά δεδομένα μίας επιχείρησης ώστε να την αποτιμήσουν.
  • μπορούν να εφαρμόσουν οικονομική ανάλυση ώστε να καθορίσουν το δίκαιο τίμημα εξαγοράς μιας επιχείρησης.
  • κατανοήσουν τους βασικούς πυλώνες της συμπεριφορικής χρηματοοικονομικής.
  • κατανοήσουν με ποιο τρόπο η ανθρώπινη ψυχολογία μπορεί να επηρεάσει επενδυτικές αποφάσεις.

Προαπαιτήσεις                     

Καμία

Περιεχόμενο του μαθήματος 

Το μάθημα περιλαμβάνει τις εξής θεματικές ενότητες:

Ι. Συγχωνεύσεις και εξαγορές: κίνητρα, αποδοτικότητα, μορφές άμυνας, αποτίμηση εταιρειών στόχων, πληρωμή τιμήματος εξαγοράς.

ΙΙ. Συμπεριφορική χρηματοοικονομική: βασικές έννοιες, «ανωμαλίες» στις αγορές κεφαλαίου, ευριστικοί κανόνες συμπεριφορικής χρηματοοικονομικής, εξήγηση χρηματοοικονομικών «ανωμαλιών» με επενδυτική ψυχολογία.

ΙΙΙ. Μικροδομή Ελληνικής κεφαλαιαγοράς.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη

  • Κυριαζής Δ. (2016). Συγχωνεύσεις & Εξαγορές. Ν. Ιωνία: Διπλογραφία

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Διαλέξεις θεωρητικού / πρακτικού μέρους

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης

Γραπτή εξέταση και προαιρετική πρακτική άσκηση