Παίγνια Επιχειρηματικής Στρατηγικής (Games of Strategy)

Κωδικός: 
2742
Εξάμηνο: 
7ο
Διδάσκων: 

Μ. Ψιλούτσικου

Κατεύθυνση: 
Διοίκηση Επιχειρήσεων (Μάνατζμεντ)

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής ενότητας, οι συμμετέχοντες θα γνωρίζουν:

 • Τις βασικές έννοιες της θεωρίας παιγνίων.
 • Τα κριτήρια κατάταξης των παιγνίων.
 • Τα παίγνια που συναντώνται συχνότερα στο επιχειρηματικό περιβάλλον.
 • Τις βασικές μεθόδους επίλυσης των παιγνίων.
 • Τους περιορισμούς της θεωρίας.
 • Τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να αξιοποιηθούν τα παίγνια στην επιχειρηματική στρατηγική και τη λήψη σχετικών αποφάσεων.

Προαπαιτήσεις                     

Είναι επιθυμητή η γνώση βασικών αρχών της Επιχειρησιακής Στρατηγικής.

Περιεχόμενο του μαθήματος

Ο στόχος του μαθήματος είναι να  εισάγει τους φοιτητές στη  στρατηγική σκέψη  όπως εκφράζεται στις Αρχές της Θεωρίας Παιγνίων. Εστιάζει στη στρατηγική τους διάσταση και όχι στα μαθηματικά μοντέλα, στα οποία στηρίζονται. Παρουσιάζει τα βασικά κριτήρια ταξινόμησης των στρατηγικών παιγνίων, τα συνηθέστερα είδη αυτών και δίνει παραδείγματα από την πραγματικότητα των επιχειρήσεων και της καθημερινότητας. Παρέχει στους φοιτητές εργαλεία ανάλυσης και στρατηγικές επιλογές επίλυσης για κάθε γενικό είδος στρατηγικού παιγνίου. Παρουσιάζει, τέλος, την επαναστατική έννοια της ισορροπίας (ή σταθερότητας) ως μακροπρόθεσμη στρατηγική επιλογή.

Το μάθημα καλύπτει τις παρακάτω ενότητες:

 • Παρουσίαση και χρήσεις της θεωρίας παιγνίων
 • Ορολογία και Υποθέσεις της θεωρίας (Ορθολογική Συμπεριφορά, Στρατηγικές, Αποδόσεις)
 • Μέθοδοι Γραφικής Απεικόνισης (Δέντρο, Μήτρα)
 • Κριτήρια ταξινόμησης των γνωστών παιγνίων
 • Μέθοδοι επίλυσης παιγνίων
 • Ισορροπία κατά Nash
 • Στρατηγικές Κινήσεις
 • Εφαρμογές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Συνανταγωνισμός  (Συνεργασία και Δίκαιη Μοιρασιά)

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη

 • McCain, R.A., 2019. Θεωρία Παιγνίων. Εκδόσεις Broken Hill
 • Dixit A., Skeath S. 2009. Games of Strategy, 3rd Edition, NY: W. W. Norton & Company
 • Dixit A., Nalebuff B. 1993. Thinking Strategically: the competitive edge in business, politics and everyday life, NY: W. W. Norton & Company
 • Dixit A., Nalebuff B.2010. The Art of Strategy: A Game Theorist’s Guide to Success in Business and Life, NY: W. W. Norton & Company  

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Διαλέξεις θεωρητικού / πρακτικού μέρους, βίντεο και ασκήσεις.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης

Γραπτή εξέταση και προαιρετική εργασία.