Διοικητική Λογιστική

Κωδικός: 
2731
Εξάμηνο: 
6ο
Διδάσκων: 

Σ. Κοέν

Κατεύθυνση: 
Μάρκετινγκ

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα έχουν:

 • Αποκτήσει βασικές γνώσεις θεμάτων που αφορούν την κοστολόγηση όπως τις διάφορες μορφές του κόστους (άμεσο και έμμεσο κόστος, μεταβλητό και σταθερό κόστος), τον υπολογισμό του κόστους παραχθέντων και πωληθέντων και τα στοιχεία του κόστους παραγωγής (πρώτες ύλες, άμεση εργασία και Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα) και του επιμερισμού των εξόδων μεταξύ Τμημάτων.  
 • Εξοικειωθεί με θέματα κατάρτισης, παρακολούθησης και ελέγχου του συνολικού προϋπολογισμού των επιχειρήσεων καθώς και της ανάλυσης των αποκλίσεων που προκύπτουν από τη σύγκριση των προϋπολογισμών με τους απολογισμούς τόσο όσον αφορά τα έσοδα όσο και τα έξοδα,
 • Κατανοήσει τη μεθοδολογία η οποία θα πρέπει να ακολουθείται για τη λήψη αποφάσεων στο βραχυπρόθεσμο διάστημα βάσει κοστολογικών πληροφοριών καθώς και για την ανάλυση των σχέσεων κόστους – όγκου – κέρδους.

Προαπαιτήσεις                       

Για την παρακολούθηση του μαθήματος δεν υπάρχουν προαπαιτούμενο ωστόσο βασικές γνώσεις χρηματοοικονομικής λογιστικής διευκολύνουν την παρακολούθησή του.

Περιεχόμενο του μαθήματος 

Το μάθημα καλύπτει τα ακόλουθα:

 • Βασικές έννοιες και χαρακτηριστικά Διοικητικής Λογιστικής - Πηγές πληροφοριών (εσωτερικές - εξωτερικές) - Διοίκηση της πληροφορίας (πληροφοριακά συστήματα και ανάλυση της πληροφορίας)
 • Εισαγωγή στη λογιστική κόστους – Βασικές έννοιες κόστους – Διακρίσεις κόστους - Υπολογισμός κόστους παραχθέντων και κόστους πωληθέντων - Βασικές έννοιες κοστολόγησης - Πρωτογενή στοιχεία κοστολόγησης: Α΄ ύλες, Άμεση Εργασία, Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα (ΓΒΕ)
 • Συγκέντρωση και Επιμερισμός Κόστους στα Κέντρα Κόστους - Επιμερισμός ΓΒΕ στα προϊόντα
 • Σκοπιμότητα και λειτουργία των προϋπολογισμών- Είδη προϋπολογισμών - Ο προϋπολογισμός ως διοικητική διαδικασία - Θέματα Συμπεριφοράς σχετικά με την προϋπολογισμό-  Διαδικασία εκτίμησης μελλοντικών μεγεθών – Στάδια ανάπτυξης Συνολικού Προϋπολογισμού - Αξιολόγηση της απόδοσης στον Ιδιωτικό και το Δημόσιο τομέα
 • Κατάρτιση Ταμειακού Προϋπολογισμού - Ανάπτυξη Συνολικού Προϋπολογισμού σε Βιομηχανικές επιχειρήσεις  και Εμπορικές επιχειρήσεις
 • Χρήση των προϋπολογισμών για αξιολόγηση και έλεγχο- Στατικοί και ελαστικοί προϋπολογισμοί – Ανάπτυξη Ελαστικών Προϋπολογισμών - Είδη αποκλίσεων - Υπολογισμός αποκλίσεων και ερμηνεία τους - Αποκλίσεις εντός και εκτός του ελέγχου των managers και αξιολόγηση της απόδοσης
 • Προϋπολογισμός Επενδύσεων – Μεθοδολογία επιλογής επενδυτικών σχεδίων - Θέματα συμπεριφοράς όταν τα λογιστικά αποτελέσματα έρχονται σε σύγκρουση με την αξιολόγηση της επένδυσης
 • Σημείο Εξίσωσης Συνολικών Εσόδων και Κόστους (ένα και περισσότερα του ενός προϊόντα) -  Σχέσεις Κόστους – Όγκου – Κέρδους
 • Λήψη βραχυπρόθεσμων αποφάσεων βάσει κόστους (Ειδική παραγγελία, κατάργηση προϊόντος ή λειτουργίας, συντελεστής παραγωγής σε στενότητα, κτλ.) – Παραδείγματα

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη

Βενιέρης, Γ. και Σ. Κοέν, «Διοικητική Λογιστική», P.I Publishing, Αθήνα, 2007.

Δημητράς, Α. Και Α. Μπάλλας, «Διοικητική Λογιστική για προγραμματισμό και έλεγχο», Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα, 2009.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Η διδασκαλία του μαθήματος περιλαμβάνει δύο δίωρες διαλέξεις την εβδομάδα στο πλαίσιο των οποίων δίνεται βαρύτητα στην παρουσίαση των θεωρητικών εννοιών. Η θεωρητική παρουσίαση ωστόσο συνοδεύεται από ένα σύνολο ασκήσεων που λύνονται επί τόπου κατά τη διάρκεια των διαλέξεων με τη συμμετοχή των φοιτητών και βοηθούν στην κατανόηση των διαφόρων θεμάτων και στην εξοικείωση με τη διοικητική λογιστική. Επιπλέον, το μάθημα περιλαμβάνει ένα δίωρο φροντιστήριο κατά τη διάρκεια του οποίου γίνεται πρακτική εξάσκηση. Η αξιολόγηση των φοιτητών στο μάθημα γίνεται με γραπτή εξέταση. Τέλος, στο eclass του μαθήματος υπάρχει ένα σύνολο ασκήσεων αυτοαξιολόγησης που επιτρέπουν στους φοιτητές να αξιολογούν την εμπέδωση της ύλης του μαθήματος δυναμικά.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης

Γραπτή εξέταση