Μέτρηση και Διοίκηση της Απόδοσης των Επιχειρήσεων

Κωδικός: 
2408
Εξάμηνο: 
8o
Διδάσκων: 

Α. Παπαλεξανδρής

Κατεύθυνση: 
Μάρκετινγκ

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα αποκτήσουν τις κάτωθι γνώσεις (σημεία 1 & 2), δεξιότητες (σημεία 3 & 4) και ικανότητες (σημεία 5 & 6). Πιο συγκεκριμένα, θα είναι σε θέση να:

 1. Προσδιορίσουν και να κατανοήσουν τις βασικές μεταβλητές που επηρεάζουν την στρατηγική και την απόδοση των επιχειρήσεων και των μη-κερδοσκοπικών οργανισμών
 2. Διακρίνουν τη διαφορά μεταξύ των διαφορετικών συνιστωσών της επιχειρηματικής απόδοσης (χρηματοοικονομική, πελατειακή, εσωτερικών διαδικασιών, μάθησης και ανάπτυξης)
 3. Εντοπίσουν διαφορετικούς στρατηγικούς στόχους που απορρέουν από τη στρατηγική μίας επιχείρησης ή ενός οργανισμού και να αξιολογήσουν την επίδρασή τους στην επίτευξη της οργανωσιακής απόδοσης
 4. Καθορίσουν τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των διαφορετικών μεταβλητών απόδοσης και των στρατηγικών στόχων που θέτουν οι οργανισμοί
 5. Προτείνουν συγκεκριμένους δείκτες μέτρησης της απόδοσης (Key Performance Indicators – KPIs) για τη μέτρηση της απόδοσης των οργανισμών
 6. Συνδυάσουν γνώσεις από διαφορετικούς επιστημονικούς τομείς που σχετίζονται με τη διοίκηση επιχειρήσεων, προκειμένου να προτείνουν συγκεκριμένους τρόπους αξιολόγησης και ελέγχου της απόδοσης των σύγχρονων οργανισμών

Προαπαιτήσεις                     

Καμία

Περιεχόμενο του μαθήματος 

Το μάθημα αποτελεί μία λογική συνέχεια του μαθήματος Οικονομική των Επιχειρήσεων και έχει ως στόχο να διερευνήσει τις βασικές επιχειρηματικές μεταβλητές που επιδρούν στην αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των επιχειρήσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, στο μάθημα αναλύονται τρόποι, μεθοδολογίες και εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση και τη διοίκηση της απόδοσης των σύγχρονων επιχειρήσεων. Επίσης, εξετάζονται οι διαφορετικές συνιστώσες της απόδοσης των επιχειρήσεων (χρηματοοικονομική, πελατειακή, εσωτερικές διαδικασίες, μάθηση και ανάπτυξη) και διερευνάται η επίπτωση που αυτές έχουν στη δημιουργία αξίας για τον οργανισμό.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη

 • Παπαλεξανδρής, Α. (2011) Διοίκηση της απόδοσης (Οικονομική των Επιχειρήσεων ΙΙ). Σημειώσεις Μαθήματος.
 • Cokins, G. (2009). Performance Management: Integrating Strategy Execution, Methodologies, Risk, and Analytics. Hoboken, NJ: John Wiley and Sons.
 • Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (2001). Building a strategy-focused organization. Ivey Business Journal, 65, 12-19.
 • Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (1996). Translating Strategy into Action - The Balanced Scorecard. Boston: Harvard Business School Press.
 • Neely, A. (2007). Business Performance Measurement: Unifying Theory and Integrating Practice (2nd ed.). Cambridge: Cambridge University Press.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Διαλέξεις θεωρητικού / πρακτικού μέρους

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης

Γραπτή εξέταση