Τιμολογιακή Στρατηγική

Κωδικός: 
5647
Εξάμηνο: 
6ο
Διδάσκων: 

Κ. Ήντουνας (Μ&Ε)

Κατεύθυνση: 
Μάρκετινγκ

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι σε θέση να κατανοήσουν:

  • Την έννοια και τη σημασία της τιμολογιακής στρατηγικής μιας επιχείρησης.
  • Τους κυριότερους παράγοντες που επηρεάζουν την τελική τιμή ενός προϊόντος.
  • Τα διαφορετικά στάδια της διαδικασίας τιμολόγησης ενός προϊόντος. 
  • Τις διαφορές που υπάρχουν στη διαμόρφωση της τιμολογιακής στρατηγικής σε διαφορετικά περιβάλλοντα-αγορές. 
  • Τη σχέση μεταξύ της τιμολογιακής στρατηγικής μιας επιχείρησης και της συνολικής στρατηγικής μάρκετινγκ.

Περιεχόμενο του μαθήματος 

Το μάθημα εστιάζει στην έννοια και τη σημασία της τιμολογιακής στρατηγικής καθώς και στους κυριότερους παράγοντες που επηρεάζουν την τελική τιμή ενός προϊόντος καθώς και τη διαδικασία τιμολόγησής του. Επιπρόσθετα, περιγράφονται οι διαφορές που υπάρχουν στη διαμόρφωση της τιμολογιακής στρατηγικής σε διαφορετικά περιβάλλοντα-αγορές (καταναλωτικές-βιομηχανικές αγορές, προϊόντα-υπηρεσίες, διεθνείς αγορές, διαδίκτυο, λιανεμπόριο, αγροτικά προϊόντα). Παράλληλα, εξετάζεται η σχέση της τιμολογιακής στρατηγικής με τη συνολική στρατηγική μάρκετινγκ μιας επιχείρησης.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη

  • Παπαβασιλείου, Ν. και Ήντουνας, Κ. (2005). Η Τιμολογιακή Στρατηγική της Επιχείρησης, Εκδόσεις Σταμούλη.
  • Kotler, P. and Keller, K.L. (2006). Μάρκετινγκ Μάνατζμεντ, 12η Αμερικάνικη Έκδοση, Εκδόσεις Κλειδάριθμος.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Διαλέξεις με διαδραστικό χαρακτήρα, μελέτες περιπτώσεων, παρουσίαση ομαδικών εργασιών, επισκέψεις

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης

Γραπτή εξέταση, 80%, Γραπτή Εργασία, 20 %

Η εργασία είναι ομαδική και βασίζεται σε εκτενή επισκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας. Κάθε ομάδα καλείται να επιλέξει ένα (1) από είκοσι (20) συνολικά προτεινόμενα θέματα.