Σχετικά με το έργο

Οι κύριοι στόχοι και οι προκλήσεις 

Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) θεωρούνται καθοριστικός παράγοντας για την οικονομική ανάπτυξη, ιδίως σε οικονομίες όπου κυριαρχεί ο τομέας των υπηρεσιών. Παράλληλα, το ανθρώπινο κεφάλαιο ή οι ανθρώπινοι πόροι αντιπροσωπεύουν έναν κρίσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για οποιαδήποτε επιχείρηση. Ωστόσο, ενώ υπάρχουν επιστημονικά αποδεικτικά στοιχειά σχετικά με τα αποτελεσματικά συστήματα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΔΑΔ) σε μεγαλύτερες επιχειρήσεις, υπάρχει έλλειψη σχετικών στοιχείων για τις ΜΜΕ. Το ερευνητικό έργο "ΔΑΔ στις ΜΜΕ" στοχεύει στη μελέτη της ΔΑΔ  στις ΜΜΕ, με στόχο τον εντοπισμό και την πρόταση των καλύτερων πρακτικών που υποστηρίζουν και ενισχύουν την καινοτομία και την επιχειρηματική απόδοση. Στα πλαίσια του έργου θα έρευνα σχετικά με τις κυρίαρχες πρακτικές ΔΑΔ στις Ευρωπαϊκές (Ελληνικές, Κυπριακές, Ιρλανδικές και Αγγλικές) ΜΜΕ. Ο σκοπός είναι να μετρήσουμε τον αντίκτυπο των πρακτικών ΔΑΔ στην καινοτομία και την επιχειρηματική απόδοση των ΜΜΕ απαντώντας σε τρία βασικά ερωτήματα.

1. Ποιές είναι οι κυρίαρχοι συνδυασμοί πρακτικών ΔΑΔ στις ΜΜΕ;

Για να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα, η μονάδα ανάλυσης είναι η επιχείρηση, και οι συμμετέχοντες είναι τα άτομα που είναι υπεύθυνα για τη ΔΑΔ. Αρχικά, θα δημιουργήσουμε ένα ερωτηματολόγιο βασισμένο σε συστηματική βιβλιογραφική ανασκόπηση και σε μια σειρά συνεντεύξεων με ιδιοκτήτες και διευθυντές ΜΜΕ, ακολουθούμενες από συζητήσεις ακαδημαϊκών στον τομέα της ΔΑΔ και της Διοίκησης ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένων των μελών της ομάδας του έργου και των συνεργατών στα πανεπιστήμια-εταίροι. Το ερωτηματολόγιο θα δημιουργηθεί στην Αγγλική γλώσσα, θα μεταφραστεί στην Ελληνική, θα υποβληθεί σε διαδικασία back-translated και θα δοκιμαστεί πιλοτικά.

2. Συνδέονται οι συνδυασμοι πρακτικών ΔΑΔ στις ΜΜΕ με συγκεκριμένα δημογραφικά στοιχεία επιχειρήσεων;

Ο συγκεκριμένος στόχος της έρευνας είναι ένας αρκετά περιγραφικός. Στοχεύουμε στο να διαμορφώσουμε διαφορετικά προφίλ εφαρμογής ΔΑΔ για τις ΜΜΕ, χρησιμοποιώντας μεθόδους όπως η cluster analysis και/ή η fuzzy set qualitative comparative analysis (fsQCA).

3. Ποιοί συνδυασμοί πρακτικών ΔΑΔ στις ΜΜΕ οδηγούν σε υψηλά επίπεδα καινοτομίας και σε θετικά επιχειρηματικά αποτελέσματα;

Αυτός είναι ένας συμβουλευτικός στόχος έρευνας. Θα εντοπίσουμε εκείνα τα προφίλ εφαρμογής ΔΑΔ ή εκείνoυς τους συνδυασμούς ΔΑΔ πρακτικών στις ΜΜΕ που σημειώνουν τις καλύτερες αποδόσεις, χρησιμοποιώντας το Generalized Structural Equation Modeling (GSEM). Ο κύριος μας στόχος είναι να αναγνωρίσουμε και να προτείνουμε πρακτικές ΔΑΔ για ΜΜΕ υψηλής απόδοσης, παρόμοιες με εκείνες που εφαρμόζονται σε μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Το διάγραμμα 1 δείχνει τις σχέσεις που εξετάζονται στο εν λόγω έργο.