Από Προπτυχιακούς Φοιτητές

Αξιολόγηση Μαθήματος/Διδασκαλίας στα ΠΠΣ

Η αξιολόγηση Μαθήματος/Διδασκαλίας αποσκοπεί στη συνεχή βελτίωση των προγραμμάτων σπουδών και του διδακτικού έργου του Τμήματος αλλά και του Πανεπιστημίου γενικότερα. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται με τη συμπλήρωση ειδικού ερωτηματολόγιου που έχει συνταχθεί για το σκοπό αυτό. Το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης Μαθήματος/Διδασκαλίας συμπληρώνεται από τους φοιτητές τις τελευταίες εβδομάδες του εκάστοτε εξαμήνου.

Δείτε αναλυτικά τα συγκεντρωτικά στατιστικά αξιολόγησης μαθήματος/διδασκαλίας στα ΠΠΣ ανά ακαδημαϊκό έτος και εξάμηνο σπουδών στη σελίδα της ΜΟ.ΔΙ.Π.

Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Εργαστηρίων

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Λειτουργίας Εργαστηρίων, άρθρο 4 παρ. 9: « Τα εργαστήρια υπόκεινται σε περιοδική αξιολόγηση του έργου τους, ανά τριετία, με βάση διαδικασία που ορίζει η MO.ΔΙ.Π.. Η Σύγκλητος του ΟΠΑ (17η συνεδρίαση/1-7-2021) αποφάσισε: Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών εργαστηρίων θα γίνεται με τη χρήση ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου με ευθύνη της ΜΟ.ΔΙ.Π. και σε συνεργασία με τον υπεύθυνο μέλος ΕΤΕΠ ή ΕΔΙΠ εργαστηρίου Τμήματος/Σχολής. Η αξιολόγηση θα διενεργείται μεταξύ 9ης και 11ης διδακτικής εβδομάδας του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου, σύμφωνα με τον ΟΔΗΓΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ και το επισυναπτόμενο Ερωτηματολόγιο.

Δείτε αναλυτικά τα συγκεντρωτικά στατιστικά αξιολόγησης εκπαιδευτικών εεργαστηρίων ανά ακαδημαϊκό έτος και εξάμηνο σπουδών στη σελίδα της ΜΟ.ΔΙ.Π.