Προκήρυξη Εκλογών για την Ανάδειξη (1) Μέλους ΔΕΠ για Συμμετοχή στη Κοσμητεία της Σχολής Οικονομικών Επιστημών

Η Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη ενός (1) μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, το οποίο θα συμμετέχει στην Κοσμητεία της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών ορίζεται η 4η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 10:30-12:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων Δ4 του 4ου ορόφου της πτέρυγας Δεριγνύ (Πατησίων 76, 10434 Αθήνα).

Καλούνται τα ενδιαφερόμενα Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, αίτηση υποψηφιότητας, εντός πενθήμερης προθεσμίας από την ημερομηνία της παρούσας προκήρυξης των εκλογών, ήτοι από τη Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2019 έως και την Παρασκευή, 25 Οκτωβρίου 2019. Η αίτηση υποβολής υποψηφιότητας κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, προσωπικά ή μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου ή ηλεκτρονικά στο e-mail: econ@aueb.gr

Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι μέλη ΔΕΠ που αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπληρώσεως του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της θητείας των μελών της Κοσμητείας.