Λογιστική Ι

Course Code: 
5513
Semester: 
3rd
Compulsory courses
Διδάσκων: 

Περιεχόμενο του μαθήματος:

Σκοπός του μαθήματος είναι να εμπεδώσουν οι φοιτητές τις βασικές έννοιες και τεχνικές της λογιστικής. Τα θέματα τα οποία καλύπτονται είναι τα ακόλουθα: Χρηματοοικονομικές καταστάσεις, καταχώρηση λογιστικών γεγονότων, λογιστικό κύκλωμα, πάγια στοιχεία του ενεργητικού, αποθέματα, εγγραφές προσαρμογής.