Λογιστική ΙΙ

Course Code: 
5514
Semester: 
4th
Compulsory courses

Περιεχόμενο του μαθήματος:

Σκοπός του μαθήματος είναι να εμπεδώσουν οι φοιτητές τον λογιστικό χειρισμό των απαιτήσεων, των ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων, των χρηματοοικονομικών μισθώσεων και των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ισολογισμού. Επιπλέον, οι φοιτητές εξοικειώνονται με τη χρήση των οικονομικών καταστάσεων για τη χρηματοοικονομική ανάλυση των επιχειρήσεων. Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει τις ακόλουθες θεματικές ενότητες: Απαιτήσεις, ενσώματα & άυλα πάγια στοιχεία ενεργητικού, χρηματοοικονομικές μισθώσεις, χρηματοοικονομικά στοιχεία ισολογισμού, ανάλυση λογιστικών καταστάσεων.