Επιχειρησιακή Στρατηγική & Στρατηγικό Μάρκετινγκ

Course Code: 
5407
Semester: 
6th
Compulsory courses

Περιεχόμενο του μαθήματος: Το μάθημα επιχειρεί να εντάξει τους εκπαιδευόμενους σε βασικές έννοιες στρατηγικής μέσα από θεματικές ενότητες, όπως τη στρατηγική ανάλυση περιβάλλοντος, την εταιρική αποστολή, τη διαμόρφωση, υλοποίηση και αξιολόγηση στρατηγικής. Δημιουργεί ένα πλαίσιο, βάσει του οποίου οι επιχειρήσεις μπορούν να ανταποκριθούν σε προκλήσεις στρατηγικής σημασίας, όπως την εξασφάλιση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, τη δημιουργία και ανάπτυξη μοναδικών ικανοτήτων, τη διαμόρφωση εταιρικής ταυτότητας, τη θεσμοθέτηση μακροχρόνιων στόχων και την υλοποίηση κατάλληλων στρατηγικών επιλογών. Στο πλαίσιο αυτό, η υλοποίηση μιας επιτυχημένης επιχειρησιακής στρατηγικής προϋποθέτει τη διαμόρφωση και υλοποίηση μιας στρατηγικής μάρκετινγκ. Η επιτυχημένη και αποτελεσματική στρατηγική μάρκετινγκ έχει άμεση συνάφεια και σύνδεση με την επιχειρησιακή στρατηγική.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση του μαθήματος θα πρέπει:

 1. Να έχουν γίνει κατανοητές βασικές έννοιες στρατηγικής διοίκησης, απόψεις και προσεγγίσεις που έχουν αναπτυχθεί στην παγκόσμια ακαδημαϊκή κοινότητα και την επιχειρησιακή πρακτική.
 2. Να μπορούν να αξιοποιηθούν τεχνικές στρατηγικής ανάλυσης του περιβάλλοντος των επιχειρήσεων.
 3. Να μπορούν να αποτυπωθούν οι στρατηγικές επιλογές στις επιχειρήσεις.
 4. Να μπορούν να αξιοποιηθούν τεχνικές, εργαλεία και μέθοδοι αξιολόγησης των στρατηγικών επιλογών στις επιχειρήσεις.
 5. Να μπορούν να αξιοποιηθούν τεχνικές, εργαλεία και μέθοδοι υλοποίησης των στρατηγικών επιλογών στις επιχειρήσεις.
 6. Να σχεδιάζουν την κατάλληλη στρατηγική μάρκετινγκ ανάλογα με τον ρυθμό ανάπτυξης της αγοράς και την θέση της εταιρείας στον κλάδο.
 7. Να διαμορφώνουν τις κατάλληλες τακτικές μάρκετινγκ ανάλογα με την επιλεχθείσα στρατηγική μάρκετινγκ.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

 1. Hill, C.W.L. and Jones, G.R. (2010). Strategic Management: An Integrated Approach, 9th edition, South-Western Cengage Learning, USA.
 2. Johnson, G. and Scholes, K. (2002). Exploring corporate strategy: Text and cases, 6th edition, Prentice Hall Europe, London.
 3. Johnson, G., Scholes, K. and Whittington, R. (2011). Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων, Μετάφραση: Η. Νικολάου, Εκδόσεις Κριτική.
 4. Mauborgne, R. and Kim, C. (2006). Η στρατηγική των γαλάζιων ωκεανών, Μετάφραση: Π. Τριανταφύλλου, Εκδόσεις Κριτική.
 5. Παπαδάκης, Β. (2012). Στρατηγική των Επιχειρήσεων: Ελληνική και Διεθνής Εμπειρία, Τόμος Α’: Θεωρία, 6η έκδοση, Εκδόσεις Μπένου.
 6. Αυλωνίτης Γ. και Παπασταθοπούλου, Π.  (2010). Marketing Plans, Εκδόσεις Σταμούλη.

Τρόπος παράδοσης μαθήματος (κατανομή σε διαλέξεις, σεμινάρια, εργαστήρια) και διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι: Οι διαλέξεις γίνονται με διαδραστικό τρόπο συνδυάζοντας το θεωρητικό και το πρακτικό μέρος του μαθήματος. Στόχος του πρακτικού μέρους είναι να αφομοιώσουν οι εκπαιδευόμενοι τη θεωρία αλλά και να ενισχύσουν ικανότητες σε επίπεδο ανάλυσης και κριτικής αξιολόγησης.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:

Γραπτή εξέταση: 70%.

Τα θέματα της γραπτής εξέτασης απαιτούν γνώση του θεωρητικού μέρους του μαθήματος αλλά και ικανότητα αξιοποίησής του για την ανάλυση και κριτική αξιολόγηση πρακτικών θεμάτων. Αυτά συνδυάζονται με μελέτες περίπτωσης, βάσει των οποίων οι εκπαιδευόμενοι αναλύουν στοιχεία και παραθέτουν τις απόψεις τους με επαρκή επιχειρήματα. 

Γραπτές εργασίες και παρουσιάσεις: 30%

Οι εκπαιδευόμενοι αξιολογούνται βάσει γραπτών εργασιών και παρουσιάσεων που αξιοποιούν στοιχεία μελετών περιπτώσεων.