Προκήρυξη Υποτροφιών ΙΚΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει έξι (6) υποτροφίες για σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου, για εκπόνηση διδακτορικής έρευνας καθώς και για μεταδιδακτορική έρευνα εξ ολοκλήρου στο εξωτερικό, στον τομέα της Ψυχιατρικής κατά το ακαδ. έτος 2022- 2023, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «εις μνήμην Μαρίας Ζαούση», οι οποίες κατανέμονται ως εξής :

Επίπεδο Θέσεις Έναρξη σπουδών/έρευνας Διάρκεια υποτροφίας
Σπουδές Μάστερ Δύο (2) 01.09.2022

24 διαδοχικοί μήνες

Σπουδές Διδακτορικής Έρευνας Δύο (2) 01.09.2022 36 διαδοχικοί μήνες
Μεταδιδακτορική Έρευνα Δύο (2) 01.09.2022 έως 30-11-2022

24 διαδοχικοί μήνες

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με βαθμό τουλάχιστον Λίαν Καλώς οι οποίοι πληρούν σωρευτικά τις γενικές και ανά επίπεδο σπουδών προϋποθέσεις της προκήρυξης.

H προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 15/4/2022.

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, καθώς και η αίτηση υποψηφιότητας διατίθενται στο διαδικτυακό τόπο του ΙΚΥ www.iky.gr.

(για σπουδές μάστερ link https://www.iky.gr/el/upotrofies-gr/metaptuxiako- gr/klirodotimata/eis-mnimin-marias-zaoysi

για διδακτορική έρευνα link https://www.iky.gr/el/upotrofies- gr/didaktoriko/klirodotimata/klirodotimata-zaousi

για μεταδιδακτορική έρευνα link https://www.iky.gr/el/upotrofies-gr/2014-12-12-12-09- 42/klirodotimata2/klirodotimata-zaousi )

Πληροφορίες παρέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση diagwnismoi@iky.gr

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ

Μιχαήλ Κουτσιλιέρης
Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.

Πλήρες έντυπο προκήρυξης