Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ρυθμίσεις Εμπορικών και Οικονομικών Συναλλαγών

Ελληνικά

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές / φοιτήτριες θα:

Οικονομετρία

Ελληνικά

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

 Τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα της διδακτικής διαδικασίας είναι οι φοιτητές να αποκτήσουν την ικανότητα να προβαίνουν στην εκτίμηση οικονομικών υποδειγμάτων. Με κύρια επιδίωξη τη διείσδυση των φοιτητών στα γνωστικά πεδία της θεωρητικής και της εφαρμοσμένης οικονομετρίας, η διδακτική διαδικασία περιλαμβάνει δύο φάσεις.

Στην πρώτη φάση οι φοιτητές διδάσκονται το βασικό κορμό της Θεωρητικής Οικονομετρίας, όπου αναλύονται το διμεταβλητό και το πολυμεταβλητό γραμμικό υπόδειγμα παλινδρόμησης, η αυτοσυσχέτιση, η

Αρχές Μάρκετινγκ

Ελληνικά
  • Στόχοι

    Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στη χρήση και εφαρμογή της φιλοσοφίας μάρκετινγκ στο επιχειρησιακό περιβάλλον. Η δομή των διαλέξεων είναι τέτοια που οι φοιτητές εξοικειώνονται με τις θεμελιώδεις έννοιες και τα εργαλεία μάρκετινγκ, όπως: η τμηματοποίηση αγοράς, ο κύκλος ζωής προϊόντος, η συμπεριφορά καταναλωτή, η έρευνα αγοράς και μάρκετινγκ και το σχέδιο μάρκετινγκ.

    Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Στατιστική για τη Διοίκηση των Επιχειρήσεων

Ελληνικά

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση και η εξοικείωση του φοιτητή / φοιτήτριας με βασικές ποσοτικές μεθόδους στη στατιστική, οι οποίες εφαρμόζονται στην ανάλυση και στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. Παρουσιάζονται ποικίλες στατιστικές μέθοδοι περιγραφής και ανάλυσης δεδομένων, εξαγωγής συμπερασμάτων και δημιουργίας προβλέψεων που χρησιμοποιούνται ευρέως στο χώρο των επιχειρήσεων.

Προαπαιτήσεις                     

Καμία

Περιεχόμενο του μαθήματος 

Υπολογιστικά Συστήματα και Σύγχρονες Τεχνολογικές Τάσεις

Γενικές Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων

Ελληνικά

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές / φοιτήτριες θα:

  • κατανοούν βασικές εταιρικές λειτουργίες
  • διαθέτουν γνώσεις και δεξιότητες για τον τρόπο που διοικούνται οι επιχειρήσεις
  • είναι σε θέση να αξιολογούν κριτικά δράσεις εταιρικών λειτουργιών
  • μπορούν να αξιοποιούν μοντέλα, τεχνικές και εργαλεία στην πράξη

Προαπαιτήσεις                     

Καμία

Περιεχόμενο του μαθήματος 

Σελίδες