Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική

Κωδικός: 
2212
Εξάμηνο: 
2ο
Διδάσκων: 

Θ. Μπράτης (Α-Λ)

Θ. Μπράτης (Μ-Ω)

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Το μάθημα αυτό στο στοχεύει να δώσει στους συμμετέχοντες μια εισαγωγή στην Μακροοικονομική. Η Μακροοικονομική (Macroeconomics) αποτελεί το σημαντικότερο γνωστικό πεδίο της Οικονομικής Επιστήμης και «ασχολείται με την εξέταση του συνόλου της οικονομίας μιας χώρας» όπως διαμορφώθηκαν από τις Σχολές οικονομικής σκέψης: Κλασικοί οικονομολόγοι έναντι Κευνσιανών, Μονεταριστές, Νεοκλασικοί και Νεοκεϋνσιανοί. Η Μακροοικονομική εστιάζει την ανάλυσή της σε συνολικά οικονομικά μεγέθη, όπως είναι το ΑΕΠ (Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν), το εργατικό δυναμικό, ο πληθωρισμός, οι κρατικές δαπάνες, τα φορολογικά έσοδα, οι εξαγωγές, οι εισαγωγές, τα επιτόκια, το δημοσιονομικό

έλλειμμα, το δημόσιο χρέος κ.λ.π. Το μάθημα πέρα από την θεωρητική θεμελίωση εστιάζει  και στην Εφαρμοσμένη Μακροοικονομική με συνδυασμό συλλογής δεδομένων και ανάλυσης πολιτικών, για παράδειγμα: Τι επιλογές έχουν οι κυβερνήσεις για να ασκήσουν δημοσιονομική πολιτική και με ποιους περιορισμούς; Τι εργαλεία έχουν οι κεντρικές τράπεζες και πώς επηρεάζει η νομισματική πολιτική την οικονομία; Πώς καθορίζονται τα επιτόκια; Πώς λειτουργούν οι χρηματοπιστωτικές αγορές και γιατί χρειάζονται οι ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί; Πώς επηρέασε η χρηματοπιστωτική κρίση στις ΗΠΑ τις παγκόσμιες αγορές; Τι συνέβη με την χρηματοοικονομική-δημοσιονομική  κρίση στην Ευρωζώνη; Πώς ή κρίση του covid19 επηρέασε βασικά μακροοικονομικά μεγέθη; ποιες είναι οι αιτίες του πληθωρισμού και του αποπληθωρισμού; Ο ρόλος των κρυπτονομισμάτων. Προκειμένου να δοθεί απάντηση σε αυτές και σε σχετικές ερωτήσεις, το μάθημα αυτό παρέχει ένα σύνολο εργαλείων για την ανάλυση της δημοσιονομικής-νομισματικής πολιτικής και του χρηματοπιστωτικού τομέα. Προκειμένου να δοθεί απάντηση σε αυτές και σε σχετικές ερωτήσεις, το μάθημα αυτό παρέχει ένα σύνολο εργαλείων για την ανάλυση της δημοσιονομικής-νομισματικής πολιτικής και του χρηματοπιστωτικού τομέα. 

Προαπαιτήσεις                     

Καμία

Περιεχόμενο του μαθήματος 

Η διδακτέα ύλη του μαθήματος "Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική" καλύπτει βασικά και σύγχρονα θέματα. Αναλυτικά εξετάζονται οι εξής ενότητες: Εθνικοί Λογαριασμοί – Μέτρηση Εθνικού Εισοδήματος, Κατανάλωση, Επενδύσεις, Εξαγωγές, Εισαγωγές. Προσδιορισμός Συνολικής Προσφοράς και Συνολικής Ζήτησης. Μακροοικονομική Πολιτική σε Κλειστή και Ανοικτή Οικονομία,  Προσδιορισμός του επιπέδου ισορροπίας του εθνικού εισοδήματος, Προσφορά και Ζήτηση Χρήματος. Κλασικό υπόδειγμα και βασικό Κεϋνσιανό υπόδειγμα, Υποδείγματα: IS-LM, AD-AS, IS-MP, IS-LM-BP. Οικονομικές Διακυμάνσεις και Οικονομική Πολιτική. Σταθεροποιητική Πολιτική και Ανάλυση του Οικονομικού Κύκλου.  Δημοσιονομική Πολιτική. Δημόσιο Χρέος και Ελλείμματα Κρατικού Προϋπολογισμού, Φορολογικά έσοδα. Δημόσιες Δαπάνες και η χρηματοδότηση τους. Νομισματική Πολιτική και η Κεντρική Τράπεζα. Ανεργία, πληθωρισμός και καμπύλη Phillips. Ονομαστικές, Πραγματικές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες και Ισοζύγιο Πληρωμών. Οικονομική μεγέθυνση και παραγωγικότητα. Διεθνές Εμπόριο και ανταγωνιστικότητα.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη

  • David Begg, Rudiger Dornbusch, Stanley Fischer, Gianluigi Vernasca, Εισαγωγή στην Οικονομική – Μακροοικονομική, 2023, εκδ. Κριτική
  • N.G. Mankiw, M.P. Taylor, Οικονομική Μακροοικονομική, 5η έκδοση, 2021, Εκδόσεις Τζιόλα
  • Paul Krugman, Robin Wells, Μακροοικονομική σε Διδακτικές Ενότητες, 2018, Εκδόσεις Gutenberg
  • Frederic Mishkin, Μακροοικονομική Πολιτική και Πρακτική, 2015 Εκδόσεις Utopia

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Η διδασκαλία του μαθήματος βασίζεται σε διαλέξεις. Κατά τη διάρκεια των διαλέξεων με τις κατάλληλες εφαρμογές σχολιάζονται σημαντικά θέματα μακροοικονομικής θεωρίας και πολιτικής. Για τη βελτιστοποίηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων και εστιάζοντας στην προαγωγή του διαλόγου με τους φοιτητές, κατά τη διάρκεια των διαλέξεων διανέμονται στους φοιτητές case studies, ερευνητικά δοκίμια καθώς και αρθρογραφία στην ελληνική και διεθνή οικονομία που συνδυάζουν την αναλυτική σκέψη και την εμπειρική ανάλυση με χρήση δεδομένων. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής δύναται να αναλύει, να ερμηνεύει και να διερευνά διάφορα θέματα που σχετίζονται με το πεδίο της μακροοικονομικής πολιτικής.  

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης

Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται με γραπτή εξέταση που πραγματοποιείται στο τέλος του εξαμήνου της τρέχουσας εξεταστικής περιόδου καθώς και γραπτής προόδου ή και παρουσιάσεων εργασιών που αναλαμβάνονται κατόπιν συνεννόησης του φοιτητή με τον διδάσκοντα καθηγητή.