Γενικές Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων

Κωδικός: 
2210
Εξάμηνο: 
2ο
Διδάσκων: 

Ε. Σαλαβού

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές / φοιτήτριες θα:

  • κατανοούν βασικές εταιρικές λειτουργίες
  • διαθέτουν γνώσεις και δεξιότητες για τον τρόπο που διοικούνται οι επιχειρήσεις
  • είναι σε θέση να αξιολογούν κριτικά δράσεις εταιρικών λειτουργιών
  • μπορούν να αξιοποιούν μοντέλα, τεχνικές και εργαλεία στην πράξη

Προαπαιτήσεις                     

Καμία

Περιεχόμενο του μαθήματος 

Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή στη διοίκηση των επιχειρήσεων. Προσεγγίζει βασικές έννοιες μάνατζμεντ, χαρακτηριστικά γνωρίσματα των επιχειρήσεων και τις κύριες λειτουργίες που επιτελούν. Ουσιαστικά εξετάζει τη δράση των επιχειρήσεων για την επίτευξη στόχων μέσα από τη συμβολή κάθε εταιρικής λειτουργίας αλλά και τον συντονισμό των εταιρικών λειτουργιών.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη

  • Σαλαβού Ε. (2019). Εισαγωγή στο Μάνατζμεντ: Εταιρικές λειτουργίες. Αθήνα: εκδόσεις ΟΠΑ (ISBN 978-618- 83313-1-0)
  • Bennet R. (2002). Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Μάνατζμεντ). Αθήνα: εκδόσεις Κλειδάριθμος (ISBN 960-209-537-7), 3η αγγλική έκδοση

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Διαλέξεις θεωρητικού / πρακτικού μέρους και παρουσιάσεις φοιτητών / φοιτητριών

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης

Γραπτή εξέταση και προαιρετική πρακτική άσκηση