Μάνατζμεντ (Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι)

Κωδικός: 
2317
Εξάμηνο: 
3ο
Διδάσκων: 

Α. Ιωαννίδης - Δ. Μανωλόπουλος (Α-Λ) - (Μ-Ω)

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές / φοιτήτριες θα:

  • κατανοούν τη δομική διάσταση μιας επιχείρησης,  την καθημερινή λειτουργία της και τη σκοπιμότητα χάραξης στρατηγικής, για την επιβίωση και ανάπτυξή της μέσα σ’ ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον
  • διαθέτουν γνώσεις,  δεξιότητες και μεθοδολογίες για τον τρόπο που οργανώνονται, λειτουργούν, διοικούνται και χαράσσουν στρατηγική οι επιχειρήσεις και οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί
  • είναι σε θέση να αξιολογούν κριτικά τον τρόπο οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων και οργανισμών καθώς και την αποτελεσματικότητα αυτών
  • μπορούν να αξιοποιούν μοντέλα, τεχνικές και εργαλεία στην πράξη

Προαπαιτήσεις                     

Καμία

Περιεχόμενο του μαθήματος 

Το μάθημα παρουσιάζει τους τρόπους και τις μεθοδολογίες οργάνωσης, λειτουργίας και διοίκησης των επιχειρήσεων και των μη κερδοσκοπικών οργανισμών καθώς και τις τεχνικές αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας αυτών. Παρακολουθεί και παρουσιάζει βέλτιστες πρακτικές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων διεθνώς, και μελετά συγκεκριμένες περιπτώσεις (case studies) ελληνικών και ξένων επιχειρήσεων και μη κερδοσκοπικών οργανισμών.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη

Bateman, T.S., Snell, S. και Konopaske, R., Διοίκηση Επιχειρήσεων, 13η έκδοση, Εκδόσεις Τζιόλα, 2019

Μπουραντάς Δ. , Μάνατζμεντ: Θεωρητικό Υπόβαθρο, Σύγχρονες Πρακτικές, Εκδόσεις Μπένος, 2015

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Διαλέξεις θεωρητικού & πρακτικού μέρους, παρουσιάσεις επισκεπτών ομιλητών,  παρουσιάσεις φοιτητών

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης

Γραπτή εξέταση και υποχρεωτική πρακτική εργασία