Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής

Κωδικός: 
2311
Εξάμηνο: 
3ο
Διδάσκων: 

Κ. Καραμάνης (Α-Λ)

Ε. Δεδούλης (Μ-Ω)

Φροντιστήρια Σ. Βερροιοπούλου (Α-Ι) (Κ-Ο)

Ε. Κασοτάκη (Π-Ω)

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα:

  • έχουν κατανοήσει και θα είναι σε θέση να περιγράφουν τις βασικές έννοιες και όρους της Λογιστικής, όπως λογιστική ισότητα, λογιστικό γεγονός, έσοδα, έξοδα, ενεργητικό, υποχρεώσεις, καθαρή θέση, απογραφή, ισολογισμός, αποτέλεσμα χρήσης, ισοζύγια, κλπ., καθώς και να αναγνωρίζουν τις μεταξύ τους σχέσεις, όπου υπάρχουν,
  • δύνανται να εξηγήσουν τον τρόπο λειτουργίας του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος,
  • είναι σε θέση να επεξεργάζονται λογιστικά γεγονότα και συναλλαγές και να ταξινομούν τους λογαριασμούς στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις,
  • είναι σε θέση να καταχωρούν τα λογιστικά γεγονότα και τις συναλλαγές στο διπλογραφικό λογιστικό σύστημα και να αναλύουν τις επιπτώσεις τους στα λογιστικά μεγέθη μιας επιχείρησης,
  • είναι σε θέση να οργανώνουν και συνθέτουν τις πληροφορίες του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος και να καταρτίζουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης.
  • είναι σε θέση να μετρούν και να αξιολογούν την απόδοση και την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης, με βάση την πληροφόρηση που παρέχουν στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων, για τη λήψη ορθολογικών επιχειρηματικών αποφάσεων.

Προαπαιτήσεις                     

Καμία

Περιεχόμενο του μαθήματος 

 Το μάθημα αποσκοπεί στη δημιουργία των απαραίτητων θεμελίων για την κατανόηση της σύγχρονης λογιστικής θεωρίας και πρακτικής αναδεικνύοντας τον καταλυτικό ρόλο της στη διοίκηση επιχειρήσεων και οργανισμών. Η χρηματοοικονομική λογιστική ως πρακτική αναφέρεται κυρίως στη διαδικασία καταχώρησης και επεξεργασίας οικονομικών γεγονότων και συναλλαγών της επιχείρησης (ενημέρωση λογιστικών βιβλίων – book-keeping). Σε αυτή τη διάσταση, η χρηματοοικονομική λογιστική συνιστά ένα πληροφοριακό σύστημα, η λειτουργία του οποίου έχει επηρεαστεί από την πρόοδο της πληροφοριακής τεχνολογίας και την ουσιαστικά καθολική χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Από την άλλη πλευρά, η χρηματοοικονομική λογιστική ως εφαρμοσμένη επιστήμη του ευρύτερου κλάδου των οικονομικών αναφέρεται στους κανόνες σχετικά με την αναγνώριση και μέτρηση των διαφόρων στοιχείων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (ενεργητικό, υποχρεώσεις, έσοδα, έξοδα κτλ.) καθώς και στη σύνταξη, στο περιεχόμενο και στη δημοσίευση αυτών των καταστάσεων. Οι κανόνες αυτοί έχουν επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό από την επιστημονική έρευνα των τελευταίων δεκαετιών και τη διεθνοποίηση της οικονομίας, συνθήκες που έχουν οδηγήσει σε κοινά πλαίσια και κανόνες διεθνώς.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη

  • Libby Robert, Libby Patricia A., Hodge Frank, Χρηματοοικονομική Λογιστική, Broken Hill, Λευκωσία.
  • Μπάλλας Α., & Χέβας Δ., (2016), Χρηματοοικονομική Λογιστική. Μπένος, Αθήνα.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Η διδασκαλία του μαθήματος γίνεται με συνδυασμό διαλέξεων και φροντιστηρίων. Υπάρχουν δύο δίωρες διαλέξεις την εβδομάδα (σύνολο τέσσερις ώρες) στη διάρκεια των οποίων έμφαση δίνεται στην παρουσίαση του θεωρητικού υπόβαθρου της Λογιστικής και στην ανάλυση των διαφόρων εννοιών, όρων και προβλημάτων. Ταυτόχρονα όμως, λύνεται και αριθμός ασκήσεων που βοηθά αφενός στην κατανόηση των διαφόρων θεμάτων, αφετέρου στην εξοικείωση με τη λογιστική πράξη. Οι φοιτητές έχουν ενεργή συμμετοχή και εργάζονται σε ομάδες για την επίλυση των ασκήσεων. Εκτός των διαλέξεων, υπάρχουν και δύο ώρες φροντιστηριακών ασκήσεων την εβδομάδα. Τα φροντιστήρια αποσκοπούν στο να δώσουν την ευκαιρία στους φοιτητές να εμβαθύνουν στο αντικείμενο του μαθήματος. Σημειώνεται ότι πολλές από τις ασκήσεις που επιλύονται στη διάρκεια των παραδόσεων και των φροντιστηρίων είναι θέματα εξετάσεων προηγούμενων ετών.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης

 Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται με γραπτή εξέταση που πραγματοποιείται στο τέλος του εξαμήνου κατά την εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου. Στα πλαίσια της αξιολόγησης εντάσσεται και η εκπόνηση εργασίας.