Επιλογές Καριέρας

Eπαγγελματικοί Ορίζοντες και Απασχόληση των Αποφοίτων μας

Economic Consultant

Οι οικονομικοί σύμβουλοι χρησιμοποιούν αναλυτικές και ερευνητικές δεξιότητες για τη διεξαγωγή μελετών σχετικά με εναλλακτικά οικονομικά σενάρια. Αναλύουν τις τάσεις της βιομηχανίας, του εμπορίου και των αγορών για να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να βελτιώσουν την απόδοσή τους. Μπορεί να απασχοληθούν στη βιομηχανία και εκπαίδευση, σε επιχειρήσεις, κυβερνητικούς (ή μη) οργανισμούς και αλλού.

Οι οικονομικοί σύμβουλοι μπορούν επίσης να ενεργούν ως ειδικοί μάρτυρες σε νομικές υποθέσεις για να εκτιμήσουν τις οικονομικές ζημίες, να αναλύσουν τις πνευματικές ιδιοκτησίες, τις αντιμονοπωλιακές παραβιάσεις, να αντιμετωπίσουν ρυθμιστικές παραβιάσεις στα πλαίσια εποπτικών αρχών (κεντρικές τράπεζες, επιτροπή ανταγωνισμού, ρυθμιστικές αρχές ενέργειας και τηλεπικοινωνιών) .

Strategist

Η στρατηγική είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη και την επιτυχία μιας επιχείρησης. Σε μεγάλες εταιρείες, οι στρατηγικοί σχεδιαστές εμπλέκονται στη διαμόρφωση και την εφαρμογή της στρατηγικής του οργανισμού. Ένας στρατηγικός αναλυτής χρησιμοποιεί στοιχεία και δεδομένα για να λάβει αποφάσεις που εξαρτώνται από τις περιστάσεις με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης για την επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων. Επίσης είναι σε θέση να δημιουργήσει ένα βιώσιμο εμπορικό πλεονέκτημα εφαρμόζοντας καινοτόμες και ποσοτικοποιημένες ιδέες. Μεγιστοποιεί την αξία ανά πελάτη αναγνωρίζοντας εξαιρετικά συναφή προϊόντα και προσφορές για υποψήφιους και τρέχοντες αγοραστές. Προσεγγίζει πελάτες μέσα από εναλλακτικά κανάλια και αυξάνει την παραγωγικότητα των μέσων διαφήμισης και μάρκετινγκ μέσω της τεχνητής νοημοσύνης.

Credit Analyst

Οι πιστωτικοί αναλυτές διεξάγουν μικροοικονομικές αναλύσεις των υποψήφιων πελατών για να εκτιμήσουν τους κινδύνους που συνεπάγεται ο δανεισμός κεφαλαίων σε αυτούς ή  επιχειρήσεις. Λαμβάνουν υπόψη τις οικονομικές τάσεις και παράγοντες που επηρεάζουν την περιοχή, τις βιομηχανίες και τους ανταγωνιστές των δυνητικών δανειοληπτών.

Οι πιστωτικοί αναλυτές προετοιμάζουν εκθέσεις που συνοψίζουν τα ευρήματά τους και προτείνουν επιτόκια που είναι κατάλληλα για τα προφίλ κινδύνου των πελατών.

Financial Analyst

Χρηματοοικονομικοί αναλυτές μπορούν να απασχοληθούν στα ερευνητικά τμήματα εταιρειών, σε χρηματιστηριακές εταιρείες οι οποίες επενδύουν και αναλύουν μετοχές, παράγωγα, ομόλογα και άλλα επενδυτικά μέσα. Οι αναλύσεις τους απαιτούν συχνά προηγμένες ποσοτικές και οικονομετρικές δεξιότητες.

Αυτοί οι αναλυτές χρησιμοποιούν συχνά λογισμικό υπολογιστών και μοντέλα για να βοηθήσουν τις αναλύσεις τους. Γράφουν αναφορές και προετοιμάζουν παρουσιάσεις για συναδέλφους και πελάτες που λαμβάνουν τις τελικές αποφάσεις σχετικά με επενδύσεις, προσφορές μετοχών / ομολόγων και συγχωνεύσεις / εξαγορές.

Market Research Analyst

Οι αναλυτές της έρευνας αγοράς μελετούν τις τάσεις της βιομηχανίας, του εμπορίου και του χρηματοπιστωτικού τομέα για να εκτιμήσουν τον τρόπο με τον οποίο τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες θα μπορούσαν να αποδώσουν υπό διαφορετικές οικονομικές συνθήκες. Εκπαιδεύονται για το σχεδιασμό μελετών, τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων. Πρέπει να είναι σε θέση να ποσοτικοποιήσουν τα αποτελέσματα και να παρουσιάσουν αυτές τις πληροφορίες στους πελάτες.

Αυτοί οι αναλυτές εφαρμόζουν πολλές από τις δεξιότητες που αναπτύσσουν μέσα από τα βασικά οικονομικά μαθήματα, όπως η χρήση λογισμικού παρουσίασης και γραφικής αναπαράστασης, καθώς και δεξιότητες γραφής και στατιστικής. Πρέπει να σκεφτούν κριτικά και να είναι επιδέξιοι στην επίλυση προβλημάτων

Management Consultants

Οι σύμβουλοι διαχείρισης αναλύουν επιχειρηματικά προβλήματα και αναζητούν πιθανές λύσεις για παρουσίαση στους πελάτες. Οι νέοι απόφοιτοι ξεκινούν συχνά σε θέσεις όπως αναλυτής έρευνας, βοηθός έρευνας, ή κατώτερος σύμβουλος, όπου υποστηρίζουν τη δουλειά του ανώτερου ιεραρχικά προσωπικού. Στη συνέχεια μπορούν να ανελιχθούν σε θέσεις όπως σύμβουλος διαχείρισης.

Η οικονομική επιστήμη παρέχει ένα εξαιρετικό υπόβαθρο στη χρηματοοικονομική και ποσοτική μοντελοποίηση που χρησιμοποιούν οι σύμβουλοι για να διεξάγουν τις αναλύσεις τους. Οι δεξιότητες γραφής και παρουσίασης είναι επίσης απαραίτητες κατά τη σύνταξη αναφορών και την υποβολή συστάσεων στους πελάτες.

Policy Analyst

Οι αναλυτές πολιτικής ερευνούν και αναλύουν θέματα που επηρεάζουν το κοινό και μπορούν να απασχοληθούν ως σύμβουλοι σε κυβερνητικούς και διεθνείς οργανισμούς σε ζητήματα όπως η υγειονομική περίθαλψη, οι φόροι, η ενέργεια, το περιβάλλον και η διεθνής εμπορική πολιτική.

Οι αναλυτές πολιτικής βασίζονται σε δεξιότητες ποσοτικής ανάλυσης και γραφής για να παρουσιάσουν τα ευρήματά τους και να πείσουν τους νομοθέτες και το κοινό για τη βιωσιμότητα των συστάσεων τους.

Actuary

Οι αναλογιστές εφαρμόζουν προηγμένες μαθηματικές και στατιστικές/οικονομετρικές μεθόδους για να προσδιορίσουν την πιθανότητα συμβάντων όπως πυρκαγιές, θάνατοι, ασθένειες και επιχειρηματικές αποτυχίες. Οφείλουν να λάβουν υπόψη έναν μεγάλο αριθμό μεταβλητών κατά την ανάλυση των προφίλ κινδύνου και πιθανών οικονομικών απωλειών για τη δημιουργία μιας κερδοφόρας δομής για τα συμβόλαια.

Οι αναλογιστές χρησιμοποιούν συχνά λογισμικό για να βοηθήσουν στις αναλύσεις τους. Επινοούν γραφήματα για να μεταφέρουν τις αποφάσεις τους σε μέλη της ομάδας διαχείρισης.