Διαδικασία Υποβολής

Η διαδικασία υποβολής των αποφοίτων έχει ως εξής: Οι αιτήσεις και υποψηφιότητες για εισαγωγή στο ΠΜΣ «Επιχειρηματική Οικονομική με Αναλυτικές Μεθόδους» πλήρους φοίτησης, (δεν λειτουργεί τμήμα μερικής φοίτησης, ενδέχεται στο μέλλον σύστασή του), υποβάλλονται από Φεβρουάριο έως και Ιούνιο, μετά από ανάρτηση σχετικής προκήρυξης στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ και του Ιδρύματος. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων δύναται να παραταθεί με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση στη διεύθυνση http://e-graduate.applications.aueb.gr, επισυνάπτοντας τα ακόλουθα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1. Αντίγραφο Πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία (ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών), προερχόμενο από Ελληνικό Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή από ομοταγές ίδρυμα της αλλοδαπής (αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ), σε Οικονομικές ή Θετικές Επιστήμες. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν έχει ολοκληρώσει τις σπουδές του, απαιτείται πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία, συνοδευόμενο από Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 στην οποία ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι, σε περίπτωση εισαγωγής του, η εγγραφή του θα ισχύει υπό την προϋπόθεση λήψης του πτυχίου του μέχρι και την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου που έπεται της περιόδου υποβολής αιτήσεων.

2. Αποδεικτικό (πιστοποιητικό) πολύ καλής ή άριστης γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Γ1/C1 ή Γ2/C2). Όσοι/ες δεν κατέχουν τον απαιτούμενο τίτλο κατά την περίοδο υποβολής αιτήσεων πρέπει να υποβάλουν δήλωση του ν. 1599/1986 ότι η αποδοχή τους γίνεται με την αίρεση της απόκτησης του απαιτούμενου αποδεικτικού γνώσης της αγγλικής και απαραίτητη προϋπόθεση για την αποφοίτησή τους αποτελεί η προσκόμιση αυτού του αποδεικτικού..

3. Δύο εμπιστευτικές συστατικές επιστολές από διδάσκοντες-μέλη ΔΕΠ.

Σε περίπτωση σύστασης τμήματος μερικής φοίτησης, πέραν των ανωτέρω 2 πρώτων δικαιολογητικών θα υποβάλλονται επιπλέον: δύο συστατικές επιστολές από εργοδότες, αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας και  Βιογραφικό σημείωμα.