Κριτήρια Επιλογής

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, οι οποίοι είναι απόφοιτοι της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών) και άλλων Τμημάτων ΑΕΙ, συναφούς γνωστικού αντικειμένου (συμπεριλαμβανομένων Τμημάτων Χρηματοοικονομικών, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Μάρκετινγκ, Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης κ.λπ.), καθώς και τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών (Μηχανικών, Μαθηματικών, Φυσικής, Στατιστικής, Πληροφορικής κλπ) ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, επίπεδο έξι (6) του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4763/2020).

Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με βάση τον βαθμό του βασικού τους πτυχίου καθώς επίσης και την επίδοση τους στην ατομική συνέντευξη. Στην ατομική συνέντευξη συνεκτιμώνται διάφορα ποιοτικά χαρακτηριστικά των υποψηφίων, μεταξύ των οποίων, το υφιστάμενο επιστημονικό αλλά και γνωστικό υπόβαθρο τους, όπως επίσης και το περιεχόμενο των συστατικών επιστολών που τους έχουν χορηγηθεί από ακαδημαϊκό προσωπικό. Στην αξιολόγηση των υποψηφίων προσμετράται θετικά εάν διαθέτουν αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε συναφές, με το μεταπτυχιακό πρόγραμμα, γνωστικό αντικείμενο ή ενδεχομένως επαγγελματική εμπειρία (κυρίως για το τμήμα μερικής φοίτησης, εάν υφίσταται).