Εξωτερική Συμβουλευτική Επιτροπή

Η Εξωτερική Συμβουλευτική Επιτροπή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Επιχειρηματική Οικονομική με Αναλυτικές Μεθόδούς» αποτελείται από διακεκριμένους ακαδημαικούς που εποπτεύουν αντίστοιχα προγράμματα σε διεθνώς αναγνωρισμένα παν/μια του εξωτερικού και διακεκριμένους αποφοίτους του προγράμματος, με επαγγελματική εμπειρία.

Αντικείμενο της επιτροπής είναι η παροχή γνώμης σχετικά με τον βαθμό επίτευξης των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων του ΜΠΣ, τα επαγγελματικά προσόντα των αποφοίτων, προκειμένου να αντανακλούν τις μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας, καθώς και γενικά για τη δομή, το περιεχόμενο του ΜΠΣ και άλλα παρεμφερή θέματα, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ανατροφοδότηση του Τμήματος.

Ασκώντας τον ρόλο τους, τα μέλη της Επιτροπής δρουν υποστηρικτικά προς τον Διευθυντή και τους διδάσκοντες του ΜΠΣ με απώτερο σκοπό την διασφάλιση υψηλών προτύπων εκπαιδευτικής αριστείας, ενώ παράλληλα εξετάζει τακτικά την πρόοδο του Προγράμματος κάνοντας σχετικές αναφορές στον Διευθυντή και τη Συντονιστική Επιτροπή.

Η Εξωτερική Συμβουλευτική Επιτροπή αποτελείται από τους:

Αικατερίνη Πανοπούλου

Μενέλαος Καρανάσος 

Φώτιος Παπαηλίας

Κωνσταντίνος Μίλας

Ιωάννης Μπρανίκας