Γενικές Πληροφορίες

Το ΠΜΣ "Επιχειρηματική Οικονομική με Αναλυτικές Μεθόδους", προσφέρεται από το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης και αποτελεί ένα καινοτόμο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών που αποσκοπεί στην κατάρτιση των φοιτητών σε θέματα επιχειρηματικής οικονομικής και στρατηγικής των επιχειρήσεων και των αγορών, βάσει των πιο σύγχρονων ποσοτικών και αναλυτικών μεθόδων κατά τρόπο τέτοιο, ώστε να ανταποκρίνονται τόσο στις σύγχρονες απαιτήσεις των επιχειρήσεων όσο και στις ανάγκες της Ελληνικής Οικονομίας. Ειδικά για την περίπτωση της Ελληνικής Οικονομίας και αγοράς εργασίας, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ιδιαίτερα αυξημένη ζήτηση για οικονομολόγους με ειδικές γνώσεις οικονομετρίας και εξειδικευμένες δεξιότητες χρήσης προηγμένων αναλυτικών εργαλείων, όπως μηχανικής μάθηση και μεγάλων βάσεων δεδομένων. Το ΠΜΣ συμβάλλει στην κάλυψη της εν λόγω ζήτησης, προσφέροντας στην Ελληνική Οικονομία υψηλού επιπέδου στελεχιακό δυναμικό.

Οι θεματικές ενότητες που καλύπτει το Πρόγραμμα είναι: Οικονομική Ανάλυση για επιχειρηματικές αποφάσεις, Επιχειρηματική Οικονομική, Βιομηχανική Οργάνωση, Πολιτική Ανταγωνισμού & Ρύθμισης, Παίγνια και Στρατηγικές Αποφάσεις, Συμπεριφορική Οικονομική, Εμπειρική Βιομηχανική Οργάνωση, Εφαρμοσμένη Οικονομετρία και Ανάλυση Δεδομένων, Διεθνή Οικονομική και Χρηματοοικονομική, Χρηματοοικονομική Ανάλυση & Επενδύσεις Χαρτοφυλακίου, Αποτίμηση κινδύνου Χρεογράφων, Αποτελεσματικότητα και Ρύθμιση Κεφαλαιαγορών, Οικονομικές προβλέψεις και προσομοιώσεις, Ποσοτική Μακροοικονομική, Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Πιστωτικός κίνδυνος και Τραπεζική, Οικονομικά της καινοτομίας, Ψηφιακή Οικονομία και Εταιρική Διακυβέρνηση. 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.)  στην Επιχειρηματική Οικονομική με αναλυτικές μεθόδους / MSc in Business Economics with analytics.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης