Πρόγραμμα Σπουδών

Στα προγράμματα πλήρους φοίτησης διαλέξεις μπορούν να προγραμματιστούν στις χρονοζώνες μεταξύ 09:00-18:00.

Το σύνολο πιστωτικών μονάδων του προγράμματος είναι 90.

Το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει έξι (6) υποχρεωτικά μαθήματα εκ των οποίων τα τέσσερα (4) στο α’ εξάμηνο με επτάμιση (7,5) πιστωτικές μονάδες έκαστο και τα δύο (2) στο β΄ εξάμηνο με έξι (6) πιστωτικές μονάδες έκαστο, τρία (3) μαθήματα επιλογής στο β΄ εξάμηνο με έξι (6) πιστωτικές μονάδες έκαστο και τη συγγραφή διπλωματικής εργασίας στο γ΄ εξάμηνο με τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες.

Πριν την έναρξη του προγράμματος προσφέρονται δύο (2) προπαρασκευαστικά μαθήματα χωρίς πιστωτικές μονάδες. Ο ρόλος των προπαρασκευαστικών είναι να προετοιμάσουν τους φοιτητές για ομαλή εισαγωγή στα ακαδημαϊκά εξάμηνα και να τους δώσουν την ευκαιρία να κατανοήσουν καλύτερα τις γνωστικές τους ανάγκες αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά τα όποια κενά πιθανώς έχουν . 

Η δομή του Προγράμματος Πλήρους Φοίτησης  ορίζεται αναλυτικά ως εξής:

Α’ Εξάμηνο (Χειμερινό)

ΜΑΘΗΜΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Εισαγωγή στη Στατιστική

Το μάθημα εισάγει και παρουσιάζει βασικά περιγραφικά στατιστικά μέτρα και διαγράμματα χρήσιμα για την εξερεύνηση των δεδομένων,  τη θεωρία βασικών συνεχών και διακριτών κατανομών, και αναπτύσσονται οι τεχνικές - μεθοδολογίες εύρεσης σημειακών εκτιμητών όπως η μέθοδος μεγίστης πιθανοφάνειας και η μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων. Παρουσιάζονται οι ιδιότητες των εκτιμητών και οι κατανομές δειγματοληψίας που χρησιμεύουν στην στατιστική συμπερασματολογία. Εισάγεται και παρουσιάζεται η κατασκευή διαστημάτων εμπιστοσύνης και η διεξαγωγή ελέγχου υποθέσεων. Γίνεται εφαρμογή των στατιστικών τεχνικών και μεθόδων με τη χρήση του πακέτου R. 

Στόχος του μαθήματος είναι η παρουσίαση, ανάπτυξη και εφαρμογή βασικών εννοιών της στατιστικής, και η  εκμάθηση της χρήσης κατάλληλων στατιστικών μεθόδων, μοντέλων και τεχνικών που απαιτούνται για την ανάλυση δεδομένων σε εμπειρικά προβλήματα.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

 • Να υπολογίζουν χρήσιμα περιγραφικά μέτρα και να κατασκευάζουν κατάλληλα διαγράμματα.
 • Να κατανοούν τις βασικές κατανομές και την χρησιμότητά τους στην πράξη.
 • Να υπολογίζουν πιθανότητες χρησιμοποιώντας βασικές κατανομές.
 • Να εφαρμόζουν μεθόδους εκτίμησης παραμέτρων όπως η μέθοδος μεγίστης πιθανοφάνειας.
 • Να κατανοούν την κατανομή δειγματοληψίας και τη χρησιμότητά της.
 • Να κατασκευάζουν διαστήματα εμπιστοσύνης και να διεξάγουν ελέγχους υποθέσεων.
 • Να εφαρμόζουν στατιστικές τεχνικές και μεθόδους με τη χρήση του πακέτου R.
0 ECTS
Εισαγωγή στη Μικροοικονομική Θεωρία

Στο μάθημα εξετάζονται οι βασικές οικονομικές αρχές των οικονομικών. Πιο αναλυτικά, εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο οι καταναλωτές αποφασίζουν το πως θα διαθέσουν το εισόδημά τους. Επίσης αναλύεται ο τρόπος με τον οποία οι επιχειρήσεις αποφασίζουν για το τι και σε ποιες ποσότητες θα παράγουν. Εξετάζονται και συγκρίνονται οι ιδιότητες των διαφόρων μορφών αγοράς ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους. Σε πολλές αγορές οι επιχειρήσεις αλληλοεπηρεάζονται και η ανάλυσή τους γίνεται μέσω της θεωρίας παιγνίων. Γίνεται μια εισαγωγή στην θεωρία παιγνίων και της έννοιας της ισορροπίας κατά Nash. Τέλος περιγράφονται η τιμή και η ποσότητα ισορροπίας σε αγορές στις οποίες οι επιχειρήσεις ανταγωνίζονται είτε θέτοντας ποσότητες, είτε θέτοντας τιμές.

Σκοπός του μαθήματος είνα:

 • Η κατανόηση του τρόπου εξαγωγής της καμπύλης ζήτησης από τους καταναλωτές
 • Η του τρόπου εξαγωγής της καμπύλης προσφοράς από τους παραγωγούς σε ανταγωνιστικές αγορές.
 • Η μελέτη των χαρακτηριστικών των τεσσάρων βασικών μορφών αγοράς
 • Η κατανόηση της έννοιας της ισορροπίας κατά Nash

0 ECTS

Βιομηχανική Οργάνωση και Στρατηγική

Το μάθημα παρουσιάζει βασικές αρχές της Επιχειρηματικής Οικονομικής και επικεντρώνεται σε θέματα Βιομηχανικής Οργάνωσης και Στρατηγικής. Συγκεκριμένα, εξετάζει τη φύση και τα χαρακτηριστικά της στατικής και δυναμικής ισορροπίας ατελώς ανταγωνιστικών αγορών, δηλαδή αγορών στις οποίες οι επιχειρήσεις έχουν κάποιο βαθμό μονοπωλιακής δύναμης, συγκριτικά με το κοινωνικά άριστο και τα μέτρα οικονομικής πολιτικής που στόχο έχουν να βελτιώσουν την εύρυθμη λειτουργία και αποδοτικότητα αυτών των αγορών. Tέλος εξετάζονται στρατηγικές των επιχειρήσεων ανάλογα με την δομή των αγορών, το διεθνές περιβάλλον και τις μακροοικονομικές συνθήκες στην οικονομία. Αναπτύσσονται υποδείγματα ανταγωνισμού και τιμολόγησης, στατικά και δυναμικά, και αναλύονται μελέτες περίπτωσης.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται να γνωρίζουν (α)  τα κατάλληλα οικονομικά εργαλεία για την κατανόηση και ανάλυση διαφορετικών αγορών προϊόντων ή υπηρεσιών, (β) να αναλύουν προβλήματα οικονομικής πολιτικής τόσο από την μεριά της Πολιτικής Ανταγωνισμού όσο και από την μεριά της Ρυθμιστικής Πολιτικής, και (γ) να αναπτύξουν στρατηγική σκέψη.

7.5 ECTS

Ανάλυση χρηματαγορών και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

O σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους σπουδαστές στα σύγχρονα εργαλεία και τις τεχνικές της ανάλυσης και αξιολόγησης επενδύσεων, που περιλαμβάνουν λήψη αποφάσεων κάτω από βεβαιότητα και αβεβαιότητα, τιμολόγηση κινδύνου, άριστη διαχείριση χαρτοφυλακίων μετοχών και τιμολόγηση μετοχών η άλλων περιουσιακών στοιχείων. Επίσης, το μάθημα περιλαμβάνει τιμολόγηση ομολόγων, εξηγεί την καμπύλη των επιτοκίων και καλύπτει θέματα διαχείρισης χαρτοφυλακίων ομολόγων. Το μάθημα παρουσιάζει εφαρμογές των παραπάνω μεθόδων με την χρήση λογισμικών για την καλύτερη κατανόησή τους στην πράξη. Στο τέλος του μαθήματος, οι σπουδαστές θα έχουν κατανοήσει τα παραπάνω εργαλεία στην ανάλυση επενδύσεων και θα έχουν εξοικειωθεί με την εφαρμογή τους στην πράξη.

7.5 ECTS
Αναλυτικές & Υπολογιστικές μέθοδοι δεδομένων για Οικονομολόγους
Το μάθημα ασχολείται με την εφαρμοσμένη οικονομετρία και τις υπολογιστικές μεθόδους χρησιμοποιώντας τη γλώσσα στατιστικού προγραμματισμού R (The R Project for Statistical Computing) για την αποτελεσματική ανάλυση και διαχείριση οικονομικών δεδομένων. Τα θέματα που καλύπτονται περιλαμβάνουν: εφαρμογές με μεθόδους περιγραφικής στατιστικής και βασικών διαγραμμάτων, εφαρμογές υπολογιστικών οικονομετρικών μεθόδων για γραμμικά και μη γραμμικά υποδείγματα, κατηγοριακά δεδομένα, γραμμική παλινδρόμηση, λογιστική παλινδρόμηση, δέντρα αποφάσεων, νευρωνικά δίκτυα, ανάλυση συστάδων και προβλέψεις. Επίσης, το μάθημα παρουσιάζει ενδεικτικές μεθόδους αριστοποίησης και επαναληπτικής δειγματοληψίας.
7.5 ECTS
Ποσοτικές Μέθοδοι

Το μάθημα εισάγει και παρουσιάζει τη θεμελιώδη θεωρία στατιστικών και οικονομετρικών υποδειγμάτων, μεθόδων και τεχνικών, οι οποίες είναι απαραίτητες στην έρευνα και στην ανάλυση οικονομικών και χρηματοοικονομικών δεδομένων. Αρχικά παρουσιάζεται η θεωρία των υποδειγμάτων παλινδρόμησης, απλής και πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης. Εξετάζονται θέματα όπως η επιλογή μεταβλητών/μοντέλων, η χρήση ψευδομεταβλητών, και η πολυσυγγραμμικότητα. Δίνεται έμφαση στην εφαρμογή της θεωρίας, εξετάζοντας τις υποθέσεις των καταλοίπων με τη χρήση διαγνωστικών ελέγχων, και παρουσιάζεται η ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Εισάγεται και παρουσιάζεται αναλυτικά η θεωρία και η πρακτική εφαρμογή των υποδειγμάτων ανάλυσης χρονολογικών σειρών. Γίνεται αναλυτική περιγραφή και παρουσίαση των στοχαστικών μοντέλων χρονολογικών σειρών (ARMA models), και αναπτύσσεται η μεθοδολογία Box-Jenkins. Το μάθημα εισάγει τα γενικευμένα γραμμικά υποδείγματα (logit/probit, log-linear models) που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση διωνυμικών δεδομένων (Binomial data) και δεδομένων συχνοτήτων (Poisson data). Παρουσιάζονται και αναπτύσσονται τα υποδείγματα δομικών αλλαγών (break-point models) και οι βασικοί έλεγχοι ύπαρξης δομικών αλλαγών στα οικονομικά δεδομένα. Τέλος παρουσιάζονται τα πάνελ υποδείγματα διαχρονικών και διαστρωματικών δεδομένων (Panel data models) καθώς και οι τεχνικές εκτίμησης των παραμέτρων των υποδειγμάτων αυτών. Γίνεται αναλυτική εφαρμογή της θεωρίας, των υποδειγμάτων και μεθόδων σε εμπειρικά οικονομικά και χρηματοοικονομικά προβλήματα με τη χρήση του στατιστικού πακέτου R.

Στόχος του μαθήματος είναι να παρέχει στους φοιτητές την εκμάθηση της χρήσης κατάλληλων στατιστικών και οικονομετρικών μεθόδων, μοντέλων και τεχνικών που απαιτούνται για την ανάλυση οικονομικών και χρηματοοικονομικών δεδομένων.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

 • Να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν μια ευρεία κλάση οικονομετρικών υποδειγμάτων σε χρήσιμα εμπειρικά προβλήματα
 • Να μάθουν τις αρχές της στατιστικής και οικονομετρικής συμπερασματολογίας, έτσι ώστε να είναι σε θέση να κατανοήσουν την ανάλυση που είναι απαραίτητη για ένα συγκεκριμένο σετ δεδομένων, και πώς μπορεί να εφαρμοστεί σωστά
 • Να εκτιμούν τις παραμέτρους των στατιστικών και οικονομετρικών υποδειγμάτων
 • Να διεξάγουν ελέγχους υποθέσεων και να κατασκευάζουν διαστήματα εμπιστοσύνης για τις παραμέτρους του πληθυσμού
 • Να εκτιμούν υποδείγματα παλινδρόμησης και υποδείγματα χρονοσειρών, να κατασκευάζουν προβλέψεις και να ερμηνεύουν κατάλληλα τα αποτελέσματα της ανάλυσης που διεξάγουν
 • Να εκτιμούν υποδείγματα δομικών αλλαγών και πάνελ υποδείγματα και να τα εφαρμόζουν σε εμπειρικά οικονομικά προβλήματα
 • Να μπορούν να εφαρμόσουν, με τη χρήση του πακέτου R, τα οικονομετρικά υποδείγματα σε εμπειρικά οικονομικά προβλήματα και εφαρμογές
7.5 ECTS

Β Εξάμηνο (Εαρινό)

ΜΑΘΗΜΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Εφαρμογές Αναλυτικών Μεθόδων στην Επιχειρηματική Οικονομική & στρατηγική

Το μάθημα ασχολείται με εφαρμοσμένα θέματα με την χρήση αναλυτικών μεθόδων στην μικροοικονομική και την μακροοικονομική-χρηματοοικονομική, και είναι οργανωμένο σε 2 μέρη:

Μέρος 1ο - Μακροοικονομικά:  Παραγοντική Ανάλυση και προβλέψεις μακροοικονομικών μεγεθών, άμεσες προβλέψεις (nowcasting), μακροοικονομικές προβλέψεις με βάσεις μεγάλων δεδομένων και μεθόδους μηχανικής εκμάθησης, αξιολόγηση εναλλακτικών μεθόδων μακροοικονομικών προβλέψεων και επενδύσεων, προσομοίωση μακροοικονομικών υποδειγμάτων και στρατηγικών επενδύσεων, παρουσιάζει τις Z-σκορ αξιολογήσεις και μεθόδους εκτίμησης πιστωτικού κινδύνου, καθώς και τεστ κοπώσεως.  

Μέρος 2ο - Επενδύσεις: Βελτιστοποίηση χαρτοφυλακίων, σχεδιασμός επενδυτικών στρατηγικών (technical analysis & trading, momentum).

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν αποκτήσει καλή γνώση:

 • διάκρισης χαρακτηριστικών των δεδομένων όπως εποχικότητα και μη-στασιμότητα, κλπ (seasonalities, nonstationarities, etc.),
 • πώς λειτουργούν οι μέθοδοι μηχανικής εκμάθησης (supervised and unsupervised machine leaning),
 • διαφόρων μεθοδολογιών προβλέψεως χρηματοπιστωτικού/επιχειρησιακού κινδύνου,
 • εφαρμογές βελτιστοποίησης χαρτοφυλακίου,
 • επενδυτικές στρατηγικές.

Επιπλέον, οι φοιτητές αναμένεται να έχουν αποκτήσει τις σχετικές δεξιότητες να:

 • χρησιμοποιούν επιστημονικό λογισμικό και να κατασκευάζουν υπολογιστικούς κώδικες ανεξάρτητα,
 • συλλέγουν, μεταχειρίζονται και οργανώνουν μεγάλα δεδομένα και να εξάγουν τα χαρακτηριστικά τους,
 • οπτικοποιούν τα δεδομένα,
 • εφαρμόζουν μεθόδους μηχανικής εκμάθησης στην πράξη και να μπορούν να εξηγήσουν/μεταφράσουν τα αποτελέσματα σε οικονομικές και χρηματοοικονομικές εφαρμογές,
 • βελτιστοποιούν χαρτοφυλάκια,
 • σχεδιάζουν επενδυτικές στρατηγικές.
6 ECTS
Εφαρμογές Οικονομετρίας στα Οικονομικά και χρηματοοικονομικά

Tο μάθημα επικεντρώνεται στην πλήρη ανάλυση χρονολογικών σειρών: περιγραφή, μοντελοποίηση, εκτίμηση και προβλέψεις, καθώς και προσομοίωση. Αναλυτικά, τα θέματα που περιλαμβάνουν τα εξής: Υποδείγματα στάσιμων χρονολογικών σειρών, εκτίμηση παραμέτρων, διαγνωστικοί έλεγχοι και προβλέψεις, ανάλυση Μη Στάσιμων Χρονολογικών Σειρών (πρόβλημα μοναδιαίας ρίζας, έννοια συνολοκλήρωσης, μοντέλα διόρθωσης σφάλματος, με εφαρμογές σε χρηματοοικονομικές και μακροοικονομικές σειρές), μοντέλα Μεταβαλλόμενης Δεσμευμένης Διακύμανσης (χαρακτηριστικά χρηματοοικονομικών σειρών, υποδείγματα ARCH, GARCH, EGARCH, ιδιότητες υποδειγμάτων, εφαρμογές σε χρηματοοικονομικές σειρές).

6 ECTS

 Ενδεικτική λίστα Μαθημάτων Επιλογής

*Υποχρεούστε στην παρακολούθηση  3 (τριών) μαθημάτων επιλογής. Τα προσφερόμενα μαθήματα κατ’ έτος αποφασίζονται  από την Γ.Σ. του Τμήματος κατόπιν εισήγησης της Σ.Ε. του Προγράμματος, και αναφέρονται στον οδηγό σπουδών κάθε ακαδημαϊκού έτους. 
Συμπεριφορική Οικονομική

Το πρώτο μέρος του μαθήματος εστιάζει στη συμπεριφορική θεωρία, η οποία περιλαμβάνει τη θεωρία αποφάσεων, τη συμπεριφορική θεωρία παιγνίων με εμπειρικές εφαρμογές στην οικονομία και τις επιχειρήσεις. Θα υπάρξει μια επισκόπηση/αναθεώρηση των θεμελιωδών αρχών της συμπεριφορικής μικροοικονομίας. Κατά τη διάρκεια αυτού, οι μαθητές θα συμμετέχουν σε πραγματικά πειράματα μέσω ερευνών και διαδικτυακών παιχνιδιών. Οι εφαρμογές θα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη συμπεριφορά των οδηγών υπό διαφορετικούς μηχανισμούς φήμης (με βάση μια επιτόπια μελέτη με την Beat και την Uber στην Αθήνα), την επιλεκτικότητα των μέτρων περιορισμού του Covid-19 με βάση τη συμπεριφορά των ατόμων που χρησιμοποιούν δεδομένα από δεδομένα κινητικότητας της Google και πειραματικά στοιχεία και εφαρμογές σε δημοπρασίες και εξαγορές εταιρειών. Το δεύτερο μέρος του μαθήματος επικεντρώνεται στην ποσοτική συμπεριφορική μακροοικονομία με εφαρμογές στα οικονομικά, τις επιχειρήσεις και τα χρηματοοικονομικά. Αυτό το μέρος του μαθήματος στοχεύει να ενισχύσει το υπόβαθρο των μαθητών με τις βαθιές πολιτιστικές διαδρομές συμπεριφοράς του σύγχρονου ανθρώπου. Αυτό το μάθημα συνδυάζει γνώσεις από διεπιστημονικές ποσοτικές ερευνητικές μελέτες όπως οι επιχειρήσεις, η μηχανική, η ψυχολογία και η ανθρωπολογία. Μεταξύ άλλων, οι εφαρμογές θα περιλαμβάνουν απόσυρση δεδομένων προτιμήσεων ατόμων από το google, το twitter και το facebook χρησιμοποιώντας R, εξηγώντας την άνοδο της οικονομίας των εμπειριών (σημαντική κατηγορία στο AirBnb) και τη σημασία της κουλτούρας στην κατανάλωση πολυτελών αγαθών, στο ποσοστό αποταμίευσης, στις διευθυντικές (CEOs) σταθερές αποφάσεις και αποφάσεις επενδυτών σχετικά με τη συμμετοχή στο χρηματιστήριο.

6 ECTS
 

Θεωρία Παιγνίων & Στρατηγικές Αποφάσεις: με εφαρμογές στα Οικονομικά

Το μάθημα αποτελεί μία εισαγωγή στη θεωρία παιγνίων και στη χρήση που αυτή έχει στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων. Τέτοιου είδους αποφάσεις λαμβάνονται σε περιβάλλοντα όπου οι λήπτες αποφάσεων μπορούν να επηρεάσουν άμεσα τα τελικά αποτελέσματα, όπως λόγου χάριν συμβαίνει σε ολιγοπωλιακές αγορές. Παρά το γεγονός ότι δεν προϋποθέτει κατ’ ουσία γνώση οικονομικών, το μάθημα είναι απαραίτητο για την σε βάθος μελέτη και κατανόηση πολλών οικονομικών (και όχι μόνο) προβλημάτων. 

Βασικός σκοπός τού μαθήματος είναι να προσφέρει στους φοιτητές του τα κατάλληλα εργαλεία ώστε να μπορούν να αναπαριστούν πραγματικές στρατηγικές καταστάσεις σε παίγνια, να τις μελετούν και να τις επιλύουν.

6 ECTS
Tραπεζική Διοίκηση και Διαχείριση Κινδύνων (προσφέρεται από άλλο ΠΜΣ)

Η χρηματοπιστωτική κρίση που ξέσπασε το 2007 κατέδειξε τη σημασία της αναγνώρισης και διαχείρισης των πολλαπλών κινδύνων τους οποίους αντιμετωπίζουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (XI). Το μάθημα παρέχει ολοκληρωμένη προσέγγιση στη διαχείριση των κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι ΧΙ: αναγνώριση, μέτρηση και αντιστάθμισή τους. Δίνεται έμφαση στο ρόλο των παραγώγων προϊόντων στην μείωση του κινδύνου. Καλύπτονται τόσο τα εσωτερικά συστήματα όσο και οι εξωτερικοί κανόνες προληπτικής εποπτείας αποζητώντας λύσεις για τις ελλείψεις που οδήγησαν σε αποτυχίες τόσο στην αυτορρύθμιση των ΧI όσο και στην εποπτεία τους.

6 ECTS
Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Το μάθημα εμπεριέχει:
Ενότητα 1. Δημιουργία χρήματος σε μια σύγχρονη οικονομία

·Ποσοτική χαλάρωση (QE), ποσοτική σύσφιξη (QT), και κεφαλαιακό κόστος.

·Πράξεις μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (LTROs), στοχευμένες πράξεις μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (TLTROs), και οριστικές νομισματικές πράξεις (OMT).

Ενότητα 2. Εταιρική χρηματοδότηση και κεφαλαιακή δομή

Εμπειρικά πρότυπα χρηματοδότησης και πιθανές εξηγήσεις. Το θεώρημα Modigliani-Miller. Αποτίμηση χρέους και ιδίων κεφαλαίων με τη μέθοδο των προαιρέσεων. Το σταθμισμένο μέσο κόστος κεφαλαίου (WACC). Εταιρική πολιτική μόχλευσης υπό συνθήκες οικονομικών τριβών: Φόροι, κόστη χρηματοοικονομικής δυσχέρειας και στατική αντιστάθμιση (STO) στην πράξη.   Προβλήματα υποεπένδυσης λόγω υπερβολικού χρέους (debt overhang) και ο ρόλος της χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης στην ευθυγράμμιση επενδυτικών κινήτρων μετόχων και πιστωτών. Αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου σε μετρητά και δικαιώματα προτίμησης (rights issues), αρχικές δημόσιες προσφορές (IPOs), και επαναγορές μετοχών (share repurchases).  Προβλήματα αντιπροσώπευσης (agency problems) και δυσμενούς επιλογής (adverse selection) στη χρηματοδοτική διαδικασία. 

Ενότητα 3. Επιχειρηματικά σχέδια: Κίνδυνος, απόδοση, και ανάλυση ελεύθερων ταμειακών ροών

· Κεφαλαιακός προϋπολογισμός και αποτίμηση κεφαλαιακού κόστους επενδύσεων.

· WACC και εσωτερικός συντελεστής απόδοσης (IRR) στην πράξη.

· Πηγές δεδομένων: Τομεακοί κίνδυνοι, οριακοί φορολογικοί συντελεστές, και ρυθμοί αύξησης λειτουργικών εσόδων.

· Ελεύθερες ταμειακές ροών: Κεφάλαιο κίνησης, μη ανακτήσιμες δαπάνες, φορολογική ασπίδα από αποσβέσεις και τόκους.

6 ECTS
Εταιρική Διακυβέρνηση

Αντικείμενο της εταιρικής διακυβέρνησης αποτελεί ο έλεγχος της ορθής λειτουργία των επιχειρήσεων στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον μέσω της ευθυγράμμισης κινήτρων διοικητικών στελεχών και λοιπών ενδιαφερομένων φορέων όπως οι μέτοχοι.  Με επίκεντρο το διαχωρισμό διοίκησης και ελέγχου, εξετάζονται ζητήματα όπως τα σχήματα παροχών προς διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων, η δομή και ο ρόλος του διοικητικού συμβουλίου, οι εσωτερικοί και εξωτερικοί μηχανισμοί ελέγχου, εναλλακτικά σχήματα εταιρικής διακυβέρνησης ανάλογα με τη φύση της επιχείρησης και το οικονομικό περιβάλλον που δραστηριοποιείται, καθώς και θέματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και βιωσιμότητας.

6 ECTS
Χρηματοοικονομικά Παράγωγα Προΐοντα (προσφέρεται από άλλο ΠΜΣ)

To μάθημα καλύπτει τα κυριότερα παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα: Προθεσμιακά συμβόλαια και συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης σε διάφορες υποκείμενες αξίες. Δικαιώματα προαίρεσης σε μετοχές, δείκτες, συνάλλαγμα και συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης. Συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίου και συναλλάγματος. Στο επίκεντρο της ανάλυσης βρίσκονται υποδείγματα τιμολόγησης καθώς και αντιστάθμισης κινδύνων με παράγωγα ή από θέσεις παραγώγων εκ μέρους χρηματοοικονομικών οργανισμών. Ειδικά θέματα που καλύπτονται περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων το υπόδειγμα Black - Scholes, διωνυμικά δένδρα, αντιστάθμιση δέλτα καθώς και διάφορες εφαρμογές όπως πραγματικά δικαιώματα στη χρηματοοικονομική.

Οικονομικά των Επιχειρήσεων και Στρατηγικές Επιχειρηματικές Αποφάσεις (προσφέρεται από άλλο ΠΜΣ)

Το μάθημα εμπεριέχει:

 1. Πειραματικό σχεδιασμό εναλλακτικών προϊόντων/υπηρεσιών
 2. Εμπειρικά μοντέλα λήψεως αποφάσεων
 3. Ανάλυση δεδομένων διακριτών επιλογών αποκαλυφθείσας προτίμησης (revealed preference)
 4. Aνάλυση δεδομένων δηλούμενης προτίμησης (stated preference)
 5. Προσομοίωση  επιλογών/ζήτησης/ μεριδίων αγοράς βάσει σεναρίων
 6. Τμηματοποίηση αγοράς, σχεδιασμός εργαλείων συλλογής δεδομένων προτίμησης.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν αποκτήσει καλή γνώση:

 • κατασκευής βασικών υποδειγμάτων συμπεριφοράς καταναλωτή
 • χρήσης τεχνικών πειραματικού σχεδιασμού εναλλακτικών επιλογών/προϊόντων/υπηρεσιών 
 • θεωρητικής και πρακτικής οικονομετρικής ανάλυσης απλών και προηγμένων υποδειγμάτων επιλογής/προτιμήσεων.

Επιπλέον, οι φοιτητές αναμένεται να έχουν αποκτήσει τις σχετικές δεξιότητες να:

 • χρησιμοποιούν λογισμικό και να κατασκευάζουν υπολογιστικούς κώδικες ανεξάρτητα,
 • συλλέγουν, μεταχειρίζονται και οργανώνουν δεδομένα επιλογών/αγοράς και να εξάγουν τα χαρακτηριστικά τους,
 • οπτικοποιούν τα δεδομένα,
 • σχεδιάζουν έρευνες συμπεριφοράς καταναλωτή
 • απομονώνουν και να ποσοτικοποιήσουν την επίδραση χαρακτηριστικών/παραγόντων στις καταναλωτικές επιλογές/προτιμήσεις
Ρύθμιση Αγορών και Πολιτική Ανταγωνισμού 

Στο μάθημα εξετάζονται οι πολιτικές που οι κυβερνητικές αρχές επιβάλλουν σε ατελείς ροές με στόχο την βελτίωση της οικονομικής αποτελεσματικότητας και της ευημερίας. Εξετάζεται η δομή και η λειτουργία των ανταγωνιστικών αγορών. Τα μέτρα των ρυθμιστικών αρχών για τον έλεγχο της ποσότητας και της τιμής ενός προϊόντος. Οι πολιτικές για την ενίσχυση του ανταγωνισμού όπως ο περιορισμός των συγχωνεύσεων και της δυνατότητας εισόδου νέων επιχειρήσεων σ' ένα κλάδο. Οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι επιχειρήσεις μπορούν να συμμετέχουν σε μια αγορά μέσω των προτύπων ποιότητας, και τους κανονισμούς ασφάλειας και περιβάλλοντος.

Οικονομικά της Καινοτομίας 

To μάθημα ενδιαφέρεται για θέματα καθορισμού και συνεπειών των νεωτερισμών στα οικονομικά και πως αυτά σχετίζονται με θέματα στρατηγικής των επιχειρήσεων και της δομής της αγοράς. Αυτά καλύπτουν ευρύ φάσμα των οικονομικών, όπως μικρο, μακρο, επιχειρηματικότητα, αδειοδότηση, πατέντες ευρεσιτεχνίας και πνευματική ιδιοκτησία, διάχυση τεχνολογίας και πληροφορίας, δίκτυα και οργάνωση, υποδομές, καθώς και θέματα οικονομικής πολιτικής σε αυτά.

Ποσοτική Χρηματοοικονομική 

Το μάθημα επικεντρώνεται σε εφαρμοσμένα θέματα στην χρηματοοικονομική με την χρήση υπολογιστικών και αναλυτικών μεθόδων. Τα θέματα που διδάσκονται είναι τα εξής: δεδομένα υψηλής συχνότητας και μεταβλητότητα (high-frequency data and realised volatility), αλγόριθμος πλήρους διασταυρωμένης επικύρωσης και βασικά μέτρα αποτίμησης επενδυτικών στρατηγικών (the full backtesting algorithm, αριθμητικός μέσος, γεωμετρικός μέσος, μεταβλητότητα, Sharpe Ratio, Sortino Ratio, Treynor Ratio, Calmar Ratio, maximum drawdown, alpha, beta, profit/loss Ratio), τεχνική ανάλυση, αλγοριθμική κατασκευή επενδυτικών στρατηγικών βασιζόμενες σε προβλέψεις μονομεταβλητών υποδειγμάτων (cross-sectional momentum, time series momentum, returns signal momentum), κατασκευή και αναπροσαρμογή χαρτοφυλακίων με βάση τις παραπάνω μεθόδους (re-optimisation και rebalancing), καμπύλη επιτοκίων, αποτίμηση ομολόγων και εφαρμογές σε χαρτοφυλάκια ομολόγων (ανάλυση, εκτίμηση, προσομοίωση, εφαρμογές με παράγωγα), αριθμητικές μεθόδους υπολογισμού τιμών παραγώγων.

6 ECTS

Γ Εξάμηνο (Χειμερινό)

ΜΑΘΗΜΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας

Κατά την περίοδο του 3ου εξαμήνου οι φοιτητές/φοιτήτριες του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ειδίκευσης αναλαμβάνουν την συγγραφή της Διπλωματικής τους εργασίας. Η εκπόνηση της Διπλωματικής είναι υποχρεωτική για τους φοιτητές του πλήρους φοίτησης προγράμματος. Η υποστήριξη της Διπλωματικής Εργασίας γίνεται ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής και η αξιολόγηση της στηρίζεται σε αυστηρά επιστημονικά κριτήρια που βασίζονται στην πρωτοτυπία, την εμβάθυνση και ανάλυση, την σύνθεση και την ποιότητα.

30 ECTS

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.), απαιτείται:

α) Η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση στα προβλεπόμενα από το πρόγραμμα μαθήματα καθώς και η επιτυχής εξέταση στην διπλωματική εργασία όπου αυτή απαιτείται.

β) Να έχει κατατεθεί το απαραίτητο πιστοποιητικό αγγλικής όπως ορίζεται στις προϋποθέσεις εισαγωγής στο πρόγραμμα

γ) Να έχουν εκπληρωθεί οι οικονομικές υποχρεώσεις προς το Πρόγραμμα